Czy na przebudowę istniejącej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką, w ciągu drogi gminnej utwardzonej, o projektowanych parametrach kładki: szerokości 2 m, długości 18 m (wraz z płytami przejściowymi), wykonanej z belek stalowych oraz żelbetowej płyty współpracującej, zlokalizowanej poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa wart. 6 ust. 1 pkt 1-5,8 i9ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej?


Jak poprawnie zakwalifikować ww. przedsięwzięcie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) - dalej r.p.z.o.ś.?

Odpowiedź:

Przebudowa przedmiotowej kładki nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej.


Stosownie do przepisu art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.


Akt r.p.z.o.ś. do przedsięwzięć tych, w § 2 ust. 1 pkt 31 zalicza autostrady i drogi ekspresowe; w § 2 ust. 1 pkt 32 drogi inne niż wymienione w pkt 31, o nie mniej niż czterech pasach ruchu, na łącznym odcinku nie mniejszym niż 10 km, a w § 3 ust. 1 pkt 60 drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej.


W myśl przepisu § 2 ust. 2 r.p.z.o.ś., do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przebudowę przedsięwzięcia, ale tylko wymienionego w § 2 ust. 1 i niespełniającego kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2.


Przedmiotowa przebudowywana kładka nie kwalifikuje się do żadnej z tych grup przedsięwzięć, zatem nie wymaga decyzji środowiskowej.

Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.