Ogłoszenie konkursu planowane jest w kwietniu 2012 r.

Dofinansowanie w IV konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki (do 60% kosztów kwalifikowanych) ze środków NFOŚiGW będzie możliwe złożenie odrębnego wniosku. W ramach niniejszego konkursu przewiduje się finansowanie dotacji ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym (GIS) oraz z innych środków NFOŚiGW.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
•jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
•podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego niebędące przedsiębiorcami;
•Ochotnicza Straż Pożarna;
•uczelnie w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz instytuty badawcze;
•samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze prowadzące przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych;
•organizacje pozarządowe, Kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji lub pomocy społecznej;
•podmiot lub jednostka określona w pkt 1-6 będąca stroną umowy pożyczki w projekcie grupowym.

Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia, dla którego będzie możliwe udzielenie dofinansowania – powyżej 2 mln zł (w przypadku projektów grupowych – powyżej 5 mln zł). Dofinansowanie będzie mogło być udzielone na realizację przedsięwzięć polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Zakres prac objętych przedsięwzięciem musi wynikać z wykonanych audytów energetycznych.

Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl