Odpowiedź: nauczanie języków obcych w pewnych szczególnych okolicznościach może być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W tych przypadkach stawka ryczałtu wynosi 20%.
Uzasadnienie: zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) - dalej u.z.p.d., opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również gdy działalność ta prowadzona jest w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.
Wyłączenia z tej formy opodatkowania – zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e u.z.p.d. – stosuje się zaś m.in. do podatników świadczących usługi wymienione w załączniku nr 2 do u.z.p.d. Wśród usług, wymienionych w ww. załączniku, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych znajdują się usługi zaliczone do działu PKWiU 85, tj. usługi w zakresie edukacji (poz. 48 załącznika). Z treści tego załącznika wynika, że ww. wyłączenie nie dotyczy pozarolniczej działalności gospodarczej świadczonej w ramach wolnych zawodów.
Według art. 4 ust. 1 pkt 11 u.z.p.d., wolny zawód oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście m.in. przez nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.
Jeżeli nauczanie języków obcych odbywać się będzie w ww. warunkach to przychody z tego tytułu mogą być objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 u.z.p.d. stawka tego podatku wyniesie 20%. Z ryczałtu mogą zatem korzystać nauczyciele prowadzący działalność gospodarczą w zakresie nauki języków obcych pod warunkiem, że działalność tę będą wykonywali osobiście (tj. bez zatrudniania innych osób na stanowisku osoby uczącej języków), zaś jej odbiorcą nie będą podmioty gospodarcze.
W pozostałych przypadkach usługi nauczania języków obcych będą wyłączone z opodatkowania ryczałtem – w myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e i d u.z.p.d.