Spółka eksploatująca ujęcie wody w pozwoleniu wodnoprawnym została zobowiązana m.in. do prowadzenia pomiarów jakości odprowadzanych do rzeki ścieków przemysłowych z częstotliwością 1 raz na dwa miesiące w zakresie zawiesiny ogólnej, pH i temperatury.


Wobec powyższego, czy spółka powinna prowadzić pomiary jakości ścieków w zakresie pozostałych parametrów wymienionych w§ 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.) - dalej r.w.ś.w.z. mimo tego, że nie zostały wymienione w pozwoleniu (w decyzji nie został przywołany paragraf z ww. rozporządzenia)?
 

Spółka prowadzi kontrolę jakość odprowadzanych ścieków w zakresie podanym w § 6 ust. 1 r.w.ś.w.z. dwa razy do roku w celu naliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska.
 

Odpowiedź:

Z art. 128 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) – dalej pr. wod. wynika, że w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się ilość, stan i skład ścieków wprowadzanych do środowiska.

Oznacza to, że tego typu kwestie na ogół są wyjaśniane już na etapie operatu wodnoprawnego, m.in. na podstawie przedkładanych przez wnioskodawcę analiz oprowadzanych ścieków, w tym m.in. opisu stosowanych technologii ich oczyszczania. Wobec powyższego w interesie samego zainteresowanego powinno leżeć posiadanie takiego pozwolenia, w którym określone byłyby jedynie normy indywidualne dla charakterystycznych wskaźników zanieczyszczeń obecnych w jego ściekach, dzięki czemu możliwe będzie także ograniczenie kosztów związanych z kontrolą spełnienia tych warunków.
 


Należy wyraźnie zróżnicować obowiązki w zakresie badania jakości odprowadzanych ścieków na potrzeby kontroli spełnienia warunków pozwolenia wodnoprawnego wydanego na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 pr. wod. od wymogów systemu opłat ekologicznych, który wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś.

W pierwszym przypadku zakład powinien prowadzić samokontrolę ścieków z punktu widzenia spełnienia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. W przypadku niedotrzymywania warunków pozwolenia wojewódzki inspektor ochrony środowiska, działając na podstawie art. 298 ust. 1 pkt 2 p.o.ś., może bowiem wymierzyć, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną.

Natomiast opłaty środowiskowe ponosi się za cały ładunek substancji zanieczyszczających faktycznie wprowadzonych do środowiska, niezależnie od wartości określonych w posiadanym pozwoleniu.

Ponadto, zgodnie z art. 286 ust. 1 p.o.ś., podmiot korzystający ze środowiska zobligowany jest do przedłożenia właściwemu marszałkowi województwa, w terminie wniesienia należnej opłaty, wykazu, o którym mowa w art. 287 p.o.ś., zawierającego dane wykorzystane do ustalenia tej opłaty, w tym dotyczące ilości i jakości odprowadzanych ścieków. Z dniem 1 stycznia 2013 r. informacje te powinny być aktualizowane co rok.