Odpowiedź

Określenie, czy rozbiórka napowietrznej linii energetycznej wymaga uzyskania pozwolenia, czy też roboty te mogą być prowadzone w wyniku zgłoszenia zamiaru ich wykonania uzależnione jest od wysokości przywołanego obiektu budowlanego i jego odległości od granicy działki, na której się on znajduje. Jeżeli przywołany obiekt jest niższy niż 8 m, zaś odległość między nim a granicą działki, na której go posadowiono wynosi co najmniej połowę jego wysokości, to rozpoczęcie planowanych robót budowlanych będzie wymagało zgłoszenia zamiaru ich prowadzenia. W przeciwnym przypadku dokonanie rozbiórki tego obiektu budowlanego będzie wymagało uzyskania pozwolenia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1623 z późn. zm.) - dalej pr. bud., co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Natomiast jak wynika z woli ustawodawcy wyrażonej w definicji legalnej pojęcia robót budowlanych sformułowanej w art. 3 pkt 7 tej ustawy, rozbiórka jest jedną z postaci robót budowlanych. W konsekwencji należy przyjąć, iż co do zasady rozbiórka obiektu budowlanego wymagać będzie pozwolenia na budowę. Prawodawca przewidział jednak wyjątki od tej regulacji wskazując w art. 31 ust. 1 tej ustawy, że "[p]ozwolenia na nie wymaga rozbiórka:
1) budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
2) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki".

Warto jednak pamiętać, że sytuacja, w której obiekt budowlany, który ma zostać rozebrany, spełnia kryteria określone w art. 31 ust. 1 pkt 1 pr. bud. nie oznacza automatycznie, iż podmiot, który planuje wykonać dane roboty automatycznie nabywa prawo do ich wykonania. Wskazuje na to art. 32 ust. 2 pr. bud., który stanowi, że rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w przywołanym art. 31 ust. 1 pkt 1 pr. bud., wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót. Takiego zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Natomiast do wykonywania robót budowlanych będzie mógł on przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu wobec ich wykonania. Przy czym roboty te nie mogą być rozpoczęte później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia (art. 31 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 5 pr. bud.). Odnosząc powyższe rozważania do konieczności uzyskania stosownego pozwolenia w przedmiocie rozbiórki napowietrznej linii energetycznej należy wskazać, iż opis tego obiektu nie pozwala na stwierdzenie, iż jego budowa nie wymagała uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Oznacza to, iż roboty te nie mieszczą się w zakresie wyjątku z art. 31 ust. 1 pkt 2 pr. bud. Jednocześnie opis ten nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie czy ów obiekt może być uznany za odpowiadający wymaganiom określonym w art. 31 ust. 1 pkt 1 pr. bud. Okoliczność ta uzależniona jest bowiem od wysokości przywołanej napowietrznej linii energetycznej i jej odległości od granicy działki, na której się ona znajduje. Jeżeli zatem obiekt ten jest niższy niż 8 m, zaś odległość między nim a granicą działki, na której go posadowiono wynosi co najmniej połowę jego wysokości, to rozpoczęcie planowanych robót budowlanych będzie wymagało zgłoszenia zamiaru ich prowadzenia. W przeciwnym przypadku dokonanie rozbiórki tego obiektu budowlanego będzie wymagało uzyskania pozwolenia.

Niezależnie od tego który z przywołanych trybów znajdzie zastosowanie w stosunku do przywołanego obiektu budowlanego, zgodnie z art. 31 ust. 5 pr. bud., roboty zabezpieczające i rozbiórkowe będzie można rozpocząć jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem pod warunkiem jednak, iż mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia jednak od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.