Proponowana nowelizacja dotyczy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu, potrzeba nowelizacji wynika z konieczności zapewnienia Komisji Nadzoru Finansowego, jako polskiemu organowi nadzoru, skutecznych mechanizmów nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń oraz zagranicznymi zakładami reasekuracji z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej wykonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność przez oddział lub w inny sposób niż przez oddział, w ramach swobody świadczenia usług.

Czytaj: KNF przejmie nadzór nad rynkiem sekurytyzacyjnym>>
 

W Ocenie Skutków Regulacji wyjaśniono natomiast, że oprócz dotychczasowej zwykłej procedury nadzoru projekt ustawy umożliwi w pilnych przypadkach natychmiastową i nadzwyczajną interwencję organu nadzoru w stosunku do takich podmiotów. Doprecyzowano, że chodzi w przypadki pilnej konieczności usunięcia lub zapobieżenia naruszania interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia. - W takim przypadku projektowana zmiana umożliwi więc KNF zmniejszenie liczby dokumentów, skrócenie procedury interwencji oraz skrócenie czasu trwania interwencji - piszą autorzy projektu.

 

Zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zakładają możliwość natychmiastowej i nadzwyczajnej interwencji organu nadzoru w razie konieczności niezwłocznego usunięcia lub zapobieżenia naruszania interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia. W tym zakresie projektowana ustawa implementuje do polskiego porządku prawnego, jak informuje MF, regulacje unijnej dyrektywy w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II).