Jak poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta RP, Rolą Komisji Nadzoru Finansowego będzie nadzorowanie wypełniania obowiązków określonych w rozporządzeniu przez podmioty będące uczestnikami rynku sekuratyzacyjnego.

Komisja skontroluje firmy

Ustawa przyznaje Komisji Nadzoru Finansowego uprawnienia do przeprowadzania kontroli działalności podmiotów uczestniczących w procesach sekuratyzacji. Celem kontroli będzie ustalenie zgodności działalności tych podmiotów z przepisami rozporządzenia nakładającymi określone wymogi dotyczące procesów sekuratyzacyjnych. Ustawa określa zasady wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Ustawa przewiduje, iż do kontroli działalności podmiotów uczestniczących w procesach sekuratyzacji stosuje się odpowiednio regulacje rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Czytaj: Rynek sekurytyzacyjny pod nadzorem KNF>>

Ustawa wprowadza ponadto regulacje dotyczące możliwości nakładania przez Komisję Nadzoru Finansowego, w drodze decyzji, sankcji administracyjnych i środków naprawczych w razie naruszenia wskazanych w ustawie obowiązków określonych w rozporządzeniu. 

Ustawa przewiduje sankcje:

  • nakazania zaprzestania określonego zachowania oraz powstrzymania się od takiego zachowania w przyszłości,
  • wystąpienia do właściwych organów z wnioskiem o odwołanie członka zarządu odpowiedzialnego za wskazane w ustawie naruszenie, 
  • zawieszenie w wykonywaniu czynności członka zarządu do czasu podjęcia uchwały w sprawie wniosku o jego odwołanie, 
  • zakazanie osobie odpowiedzialnej za naruszenie pełnienia funkcji członka zarządu lub funkcji kierowniczych przez okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż rok,
  • zakazanie dokonywania zgłoszenia o spełnianiu określonych wymogów dotyczących sekuratyzacji przez okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż rok,
  • nałożenia kary pieniężnej w wysokości maksymalnej 20 869 500 zł (lub 10% przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług lub operacji finansowych, a w przypadku zakładu ubezpieczeń 10% składki przypisanej brutto) albo dwukrotności kwoty korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia – w przypadku gdy jest możliwe ich ustalenie. Do należności z tytułu kar pieniężnych stosuje się odpowiednio regulacje ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Decyzje do wykonania natychmiast

Ustawa przewiduje, iż decyzje dotyczące nakładanych przez Komisję Nadzoru Finansowego sankcji administracyjnych są natychmiast wykonalne. Ponadto, w przypadku sankcji nakładanych w związku z częścią wskazanych w ustawie naruszeń, Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje do publicznej wiadomości informacje o treści rozstrzygnięcia ostatecznej decyzji oraz rodzaju i charakterze naruszenia, jak również danych osoby lub podmiotu, na które została nałożona sankcja. Informacje dotyczące imienia i nazwiska osób na które została nałożona sankcja Komisja Nadzoru Finansowego udostępnia na swojej stronie internetowej przez okres roku.

 

W ustawie, w celu zapewnienia skuteczności przeprowadzonych kontroli przez Komisję Nadzoru Finansowego, wprowadzono również sankcje karne za utrudnianie lub udaremnianie czynności w postępowaniu kontrolnym. Ustawa wprowadza ponadto zmiany w 6 ustawach. W przeważającym zakresie zmiany te polegają na dostosowaniu dotychczas obowiązujących regulacji do nowych zasad wynikających z dokonania implementacji ww. rozporządzenia.

KNF udzieli informacji klientom banków

Zgodnie z nowelizacją w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe wprowadzono możliwość udzielania przez Komisję Nadzoru Finansowego informacji klientom banku na potrzeby postępowania cywilnego przeciwko bankowi w wypadku upadłości lub likwidacji banku. Analogiczną regulację ustawa wprowadza ponadto  w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi odnośnie domów maklerskich. Ponadto, w ustawie – Prawo bankowe wprowadzono regulacje umożliwiające Komisji Nadzoru Finansowego podanie do publicznej wiadomości informacji o nałożeniu sankcji administracyjnych jeszcze przed uprawomocnieniem się decyzji nakładających takie sankcje, wraz z informacją o rodzaju i charakterze naruszenia prawa.

Ustawa przewiduje, iż w terminie 90 dni od dnia jej wejścia w życie, Komisja Nadzoru Finansowego może podać do publicznej wiadomości informacje o nałożeniu sankcji administracyjnych, o których mowa w zmienianych regulacjach ustawy – Prawo bankowe, nałożonych przed dniem wejścia w życie uchwalonej ustawy.  

Ustawa  wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.