Prezydent miasta nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji. Uzasadniał go interesem społecznym, który polegał na jak najszybszej realizacji inwestycji drogowej i przywróceniu płynności w ruchu komunikacyjnym. Ponadto wskazywał na interes gospodarczy, związany z ograniczeniem ewentualnych roszczeń wobec miasta, który mogły wyniknąć z porozumienia zawartego z pewną spółką. Na postanowienie prezydenta wniesiono zażalenie. Sprawą zajął się wojewoda.

Decyzji można nadać rygor natychmiastowej wykonalności 

Wojewoda stwierdził, że zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dalej jako specustawa), decyzji można nadać rygor natychmiastowej wykonalności. Należy jednak uzasadnić to interesem społecznym lub gospodarczym. W ocenie organu, uzasadnienie takie zostało przedstawione. Wobec powyższego, wojewoda utrzymał w mocy postanowienie prezydenta.

 

Skarżący: przepisy nie były prawidłowo zastosowane

Na rozstrzygnięcie wojewody wniesiono jednak skargę do sądu administracyjnego. Zarzucono, że organ dokonał nieprawidłowej wykładni przepisów prawa materialnego. Skarżący wskazywali między innymi, że wojewoda nie zbadał, czy interes, na który powołuje się prezydent faktycznie istnieje. Podnoszono także naruszenie procedury administracyjnej, które w ocenie skarżących miało polegać na niedostatecznym wyjaśnieniu przesłanek wydania decyzji.

To organ decyduje, kiedy nadać rygor

Sprawa zajął się wojewódzki sąd administracyjny (WSA). Stwierdził on, że wskazane przez organ okoliczności uznać należy za spełniające przesłanki nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę drogi. Sąd podkreślił, że zgodnie z linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego (między innymi I OSK 1399/09), ocena czy w sprawie zachodzi uzasadniony przypadek w rozumieniu art. 17 ust. 1 specustawy, pozostawiona została organowi rozpoznającemu sprawę. Natomiast ustawodawca nie ustanowił przy tym żadnych szczególnych kryteriów do takiej oceny.

 

Wystąpiły przesłanki natychmiastowej wykonalności decyzji

Sąd wskazał, że przepisy pozwalają nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli konieczność rozpoczęcia inwestycji uzasadniona jest obowiązkiem terminowego wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na rozbudowę ulicy. Przyznał także słuszność twierdzeniu, że nadanie tego rygoru jest uzasadnione koniecznością ograniczenia możliwości wystąpienia z roszczeniami wobec miasta przez prywatny podmiot na skutek ewentualnych opóźnień w realizacji inwestycji. WSA podkreślił ponadto, że usprawnienie komunikacji na ulicach powiatowej i gminnej jest zgodne z interesem społecznym.

Musi wystąpić interes społeczny lub gospodarczy

Sąd uznał, że zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 specustawy nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności nie jest uzależnione od tego, czy dana okoliczność mająca uzasadniać nadanie tego rygoru występuje bardzo często, czy też rzadko. Istotne jest to, czy może być ona uznana za wskazującą na istnienie interesu społecznego lub gospodarczego. Podkreślił też, że inwestycja nie musiała zostać rozpoczęta natychmiast po wydaniu takiego rygoru. Natomiast zwlekanie z jej rozpoczęciem może być ewentualną podstawą do rozważenia uchylenia takiego rygoru.

Działanie organu było legalne

WSA stwierdził, że organy wydały rozstrzygnięcia z uwzględnieniem interesu społecznego i gospodarczego, przyznając im rzeczywiście pierwszeństwo nad interesem strony. Jednakże działanie takie było legalne i umocowanie w przepisach specustawy. Ponadto nie były one zobligowane do rozważania interesu społecznego i gospodarczego w konfrontacji z interesem strony. Wystarczające było wykazanie, że interesy te występują, co też uczyniono w wystarczającym stopniu. W świetle powyższego, sąd administracyjny orzekł o oddaleniu skargi.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 29 maja 2018 r., sygn. akt II SA/Łd 65/18

Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.