Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Dla dwóch studni głębinowych oddalonych od siebie o ok. 10 m została ustanowiona strefa ochrony bezpośredniej ujęcia w granicy działki ujęcia.
Pomiędzy studniami znajduje się podziemny kolektor kanalizacji sanitarnej (niezaznaczony na żadnych mapach). Z uwagi na fakt, że jest to kolektor z lat 60. i nie jest w najlepszym stanie, konieczna będzie jego wymiana bądź ewentualnie zostanie on zdemontowany i przełożony poza teren ochronny ujęcia. Czy istnieją jakieś przesłanki mówiące o tym, że w strefie ochrony bezpośredniej ujęcia jest zakaz prowadzenia jakichkolwiek robót ziemnych?


Odpowiedź:

Fakt, że między dwoma studniami głębinowymi, w strefie ich bezpośredniej ochrony znajduje się kolektor kanalizacji sanitarnej, jest nieprawdopodobny i świadczy o wielkiej nieodpowiedzialności ludzi, którzy doprowadzili do takiego stanu i przez lata taki stan tolerowali.


Z pytania nie wynika, jakim aktem prawnym została ustanowiona strefa ochronna ujęcia (decyzją czy rozporządzeniem), jakie zapisy znajdują się w tym akcie, a także czy on nadal obowiązuje, ale niezależnie od tego istniejąca sytuacja wymaga natychmiastowej zmiany.


W myśl art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych oraz powierzchniowych zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Usunięcie tej kanalizacji ma na celu przywrócenie warunków do prawidłowej eksploatacji ujęcia i to powinno zadecydować o konieczności wykonania niezbędnych prac.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.