Pytanie
Do starostwa wpłynął wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji, tj. zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych. Wniosek zawiera pismo z Urzędu Dozoru Technicznego informujące o skreśleniu z ewidencji urządzeń, w tym dwóch kotłów objętych zezwoleniem. Kotłownia technologiczna wyposażona jest w pięć kotłów parowych o nominalnej mocy cieplnej 28,2 MW oraz jeden kocioł o nominalnej mocy cieplnej 6,33 MW. Łączna moc kotłowni w paliwie wynosi 34,53 MW. Z pisma przewodniego wnioskodawcy wynika, iż zostały wykreślone: kocioł o mocy cieplnej 6,33 MW, a drugi o mocy 28,2 MW.
Instalacja nie będzie już objęta systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, gdyż nie kwalifikuje się jako instalacja do spalania paliw, z wyjątkiem instalacji spalania odpadów niebezpiecznych lub komunalnych o wartości progowej ponad 20 MW nominalnej mocy cieplnej. Czy na podstawie decyzji UDT organ może wygasić zezwolenie? Czy jest to wystarczający argument do wygaszenia zezwolenia?
Czy organ powinien sprawę skonsultować z KOBIZE?