Wizyta ministra Kraszewskiego w Małopolsce skoncentrowana była wokół problemu odpadów - jednego z największych ekologicznych problemów w naszym kraju. Minister przedstawiał m.in. nowe zasady w gospodarce odpadami przygotowane dla samorządów.

Zasady te wynikają z przygotowanej przez Ministerstwo Środowiska i podpisanej 15 lipca 2011 roku przez Prezydenta RP ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Zakłada ona zdjęcie z mieszkańców obowiązku samodzielnego podpisywania umów na odbiór śmieci i przekazanie kompleksowego zarządzania odpadami gminom.

Minister poinformował, że dla mieszkańców, którzy dzisiaj płacą za wytworzone przez siebie odpady powinny nastąpić wyłącznie pozytywne zmiany - gmina będzie w drodze przetargu zobowiązana wyłonić odbierających odpady i gospodarujących nimi, a także stworzyć warunki dla efektywnej segregacji.

Andrzej Kraszewski przyznał: - Nowe przepisy to bardzo duże wyzwanie dla samorządów, które zostały zobowiązane do zorganizowania w sposób kompleksowy nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zaznaczył jednocześnie: - Gmina otrzyma niezbędne instrumenty dla swoich działań, takie jak opłata pobierana od mieszkańców, możliwość wyłonienia w drodze przetargu przedsiębiorców odbierających i zagospodarowujących odpady, doprecyzowane uprawnienia kontrolne, czy możliwość nakładania kar pieniężnych za działania niezgodne z prawem.

Tematem rozmów były także kwestie gospodarki wodnej. Minister Kraszewski przypomniał o nowym programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej adresowanym do odbiorców indywidualnych. Ma on na celu poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, podniesienie poziomu życia mieszkańców oraz wywiązanie się z przyjętych przez Polskę zobowiązań względem Unii Europejskiej (Traktat Akcesyjny i Dyrektywa 91/271). Program zakłada 300 milionów złotych łącznego dofinansowania, budowę 11 tysięcy przydomowych oczyszczalni ścieków i 21 tysięcy podłączeń do sieci kanalizacyjnej. NFOŚiGW gwarantuje dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Kwota dofinansowania została podzielona w równym stopniu (po 45%) na formę bezzwrotną – dotację i preferencyjną pożyczkę z oprocentowaniem 3,5% w skali roku. Zainteresowani mogą korzystać z jednej wybranej formy dofinansowania lub obu jednocześnie, korzystając z maksymalnego dofinansowania.

Podczas wizyty w Małopolsce Minister Kraszewski odwiedził również Trzebinię, gdzie wziął w spotkaniu na temat rekultywacji zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka”. Przedsięwzięcie pn. Rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini znalazło się na opublikowanej 12 sierpnia br. Liście projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko. Przedmiotem projektu jest rekultywacja składowiska odpadów po produkcji tlenku glinu zlokalizowanego na terenie Gminy Trzebinia. W wyniku jego realizacji zrealizowane zostanie zadanie, którego efektem ekologicznym będzie likwidacja istniejącego zagrożenia dla środowiska oraz przywrócenie terenom zdegradowanym przez przemysł wartości przyrodniczych.

W spotkaniach wzięli udział także poseł Tadeusz Arkit i senator Stanisław Bisztyga.