Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Pytanie
Czy na terenie ZL, na którym istnieje stary budynek rybaczówki można dokonać jego przebudowy bez zmiany powierzchni zabudowy wraz z budową szczelnego zbiornika na ścieki sanitarne?

Odpowiedź
Generalnie przepisy dopuszczają możliwość przebudowy budynku usytuowanego na terenie ZL.

Uzasadnienie

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dalej r.z.p.m.p.z.p., symbolem ZL oznacza się lasy. Jeśli na tym terenie został wybudowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami budynek, to istnieje przebudowy możliwość dokonania jego przebudowy, jednak w sposób zgodny z obecnie obowiązującymi przepisami. Przede wszystkim należy wyjaśnić, że przebudowa powinna uwzględniać wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - dalej r.w.t. Zgodnie bowiem z § 2 ust. 1 r.w.t. "przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków". W szczególności należy uwzględnić wymóg, określony w § 271 ust. 1 r.w.t. "najmniejszą odległość budynków ZL, PM, IN od granicy lasu należy przyjmować, jak odległość ścian tych budynków od ściany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień". Należy także uwzględnić jakie przeznaczenie ma pełnić przebudowany budynek. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - dalej u.o.g.r.l., "ochrona gruntów leśnych polega na ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze". Zaś zgodnie z art. 7 ust. 1 u.o.g.r.l. "przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym". Jeśli więc przedmiotowy budynek ma służyć innemu przeznaczeniu niż dotychczas i nie będzie to przeznaczenie leśne (np. budynek będzie służył celom mieszkalnym lub rekreacyjnym), należy najpierw dokonać zmiany przeznaczenia tej działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .