Ministerstwo Środowiska wciąż pracuje nad projektem rozporządzenia w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Do najnowszej wersji ponad osiem istotnych uwag zgłosiła Komisja prawnicza, działająca przy Rządowym Centrum Legislacji. Tymczasem firmy z branży odpadowej powinny mieć zainstalowane kamery już od 22 lutego. Tego dnia wchodzi w życie przepisy nakazujące im prowadzenie monitoringu. Tyle, że nie wiedzą jak to zrobić, bo brakuje przepisów wykonawczych.

Czy montować kamery?

Maciej Kiełbus,  partner w kancelarii Dr Krystian Ziemski Partners, uważa, że znowelizowana ustawa o odpadach nie nakazuje wdrożyć jakiegokolwiek systemu wizyjnego, ale system zgodny z rozporządzeniem. - Bez rozporządzenia ten obowiązek jest niewykonalny. Nie zmienią tego żadne stanowiska Ministerstwa Środowiska, które próbuje ukryć błędy w tej sprawie - uważa Maciej Kiełbus. Według MŚ do czasu wydania przepisów wykonawczych należy prowadzić monitoring spełniający ogólne wymagania wynikające z ustawy. - Ogólne przepisy dotyczące wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów zostały określone w art. 25 ust. 6a6e ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - przekonuje Magda Gosk, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska.
Daniel Chojnacki, radca prawny kancelarii DZP, uważa, że sytuacja jest trudna, bo z formalnego punktu widzenia resort ma rację. - Przedsiębiorcy muszą podjąć decyzję o wydaniu pieniędzy. Czekając na rozporządzenie, wprowadzają więc nowe systemy monitoringu, ale w ograniczonym zakresie, starają się zamontować, np. pojedyncze kamery. W ten sposób minimalizują ryzyko sankcji grożących w przypadku niespełnienia wymogów ustawy, ponieważ dają ewentualną podstawę do odstąpienia od kary lub złagodzenia jej do najniższego poziomu — mówi Daniel Chojnacki.

Pracownik to nie posiadacz odpadów

Rozporządzenia o monitoringu zaś nie ma, bo bardzo dużo zastrzeżeń zgłosiło do projektu Rządowego Centrum Legislacji. Przede wszystkim według RCL projekt powinien precyzować wymagania, co do monitoringu. Tymczasem ostatnia jego wersja określa jedynie sposób instalacji systemu kontroli.  RCL nakazuje też wykreślenie przepisu nakazującego pracownika wysypiska udostępnienie zapisanego obrazu kub jego kopii. Komisja prawnicza zwróciła uwagę, że w ustawie taki obowiązek jest nakładany jedynie na posiadacza odpadów, a nie pracownika. Tak sformułowany przepis rozporządzenia byłby zatem niezgodny z przepisem ustawy - uważa Magda Gosk, dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska.

  

Inspektorzy nie mogą mieć dostępu do nagrań w czasie rzeczywistym

Co ważniejsze, RCL zwraca uwagę, że projekt nie może regulować zasad dostępu inspektorów ochrony środowiska do rejestrowanego obrazu w czasie rzeczywistym. Zgodnie z projektowanym par. 3 rozporządzenia m.in. dostępność obrazu w czasie rzeczywistym zapewnia się przez udostępnienie właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska loginu i hasła dostępu do systemu kontroli, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Zdaniem RCL przepis ustawy nie daje podstaw do regulacji takiego dostępu. To w ustawie powinien on zostać uregulowany kompleksowo i precyzyjnie. Co więcej, ustaw powinna określać konkretne przypadki, kiedy inspektor może skorzystać z takiego dostępu.

Czytaj więcej w SIP LEX: Nowe obowiązki podmiotów gospodarujących odpadami
- zabezpieczenie roszczeń, monitoring wizyjny - komentarz praktyczny >>

Nie masz dostępu do tych materiałów. Sprawdź, jak go uzyskać >>

Więcej niż mówi ustawa

W opinii jeszcze do pierwotnego projektu z września 2018 r. Marcin Ociepa, wiceminister przedsiębiorczości i technologii, zwrócił już uwagę, że projekt rozszerza uprawnienia pracowników wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska w tym zakresie w porównaniu z innymi organami. Art. 25 ust. 6c ustawy o odpadach nakłada na podmioty zobowiązane do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli jedynie obowiązek udostępniania utrwalonego obrazu lub jego kopii. Tym samym zagwarantowanie dostępu obrazu z kamer w czasie rzeczywistym pracownikom wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska wykracza poza upoważnienie ustawowe. W opinii Miejskiego Przedsiębiorstw Oczyszczania w m.st. Warszawa również obowiązek, by obraz rejestrujący był dostępny w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny dla pracownika wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, to przekroczenie delegacji ustawowej.

Czytaj też w LEX:
Pakiet odpadowy czyli omówienie najważniejszych zmian -  materiał wideo>>
Odpowiedzi do pytań użytkowników szkolenia on-line Pakiet odpadowy >>
Nie masz dostępu do tych materiałów. Sprawdź, jak go uzyskać >>