W budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na wniosek jego lokatorów, zarządca postanowił wymienić okna na klatkach schodowych. Stare okna były wąskie, bez możliwości otwierania, ze szkła zbrojonego. Postanowiono wykonać okna ze zmianą parametrów, tj. zmiana parametrów wielkościowych.

W związku z tym, że działanie to wymagało wykonania dokumentacji projektowej, a w przyszłości planowane jest wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych tego budynku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej te oraz inne prace, np. malowanie tych klatek schodowych. Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie ww. projektu przystąpiono do wymiany okien klatek schodowych.

Zgodnie z Prawem budowlanym wywieszono tablicę informacyjną. Dokonano odpowiednich wpisów w dzienniku budowy. Po zakończeniu prac (wymianie okien) tablicę informacyjną usunięto, ponieważ nie można określić kiedy zostaną wykonane kolejne prace objęte decyzją o pozwoleniu na budowę. W tej chwili nie ma również kierownika robót i inspektora nadzoru. Wymienieni dokonali odpowiednich wpisów o zakończeniu robót i swojego udziału w procesie na tym etapie - tym samym na tablicy informacyjnej nie mogą być uwidocznieni. Aktualny stan jest taki, że nie są prowadzone i nie wiadomo kiedy będą prowadzone jakiekolwiek prace objęte decyzją o pozwoleniu na budowę. Nadmienić należy, że decyzja o pozwoleniu na budowę jest aktualna. W tej sytuacji jest osoba, która twierdzi, że tablica informacyjna, pomimo braku jakichkolwiek prac i braku osób uprawnionych do uwidocznienia na tablicy informacyjnej, powinna ona znajdować się w miejscu określonym przepisami.


Odpowiedź

Na wstępie należy zaznaczyć, że ani ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – dalej pr. bud., ani przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – dalej r.d.b., nie wskazują wprost momentu usunięcia tablicy informacyjnej z budowy.Jednakże mając na uwadze okoliczność, że uregulowanie kwestii dotyczących tablicy informacyjnej ustawodawca połączył z uregulowaniem, w drodze rozporządzenia, kwestii dotyczących dziennika budowy (art. 45 ust. 4 pr. bud.), który z kolei w myśl art. 45 ust. 1 pr. bud. stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, należy stwierdzić, że tablica budowy niezbędna jest wówczas, gdy budowa jest faktycznie prowadzona, a nie wtedy gdy poprzez dysponowanie ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, posiada się prawo do jej prowadzenia.Istotnym jest również przepis art. 42 ust. 2 pkt 2 pr. bud., który obowiązek związany z umieszczeniem na budowie tablicy informacyjnej nakłada na kierownika budowy, a nie na inwestora. Mając na względzie brzmienie tego przepisu wydaje się także, że tablica informacyjna powinna znajdować się na budowie co najmniej do chwili jej zakończenia w sensie techniczno-budowlanym, co potwierdza właśnie kierownik budowy dokonując stosownego wpisu w dzienniku budowy oraz podpisując oświadczenie o zakończeniu budowy, kończąc niejako "swoją pracę" na tej budowie. Brak jest zatem podstaw prawnych do domagania się, aby po zakończeniu realizacji inwestycji lub jak w omawianym pytaniu jej części, tablica informacyjna, za którą odpowiada kierownik budowy, nadal znajdowała się w miejscu wskazanym w r.d.b., czyli w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .