Moduł LEX Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to zbiór wszystkich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opublikowanych po 1999 roku oraz zwizualizowane na mapie Google. Nowy moduł to użyteczne narzędzie w codziennej pracy dla inwestorów, pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych, kancelarii prawnych oraz urzędników administracji, który usprawnia procesy decyzyjne dotyczące planowanych inwestycji. Produkt umożliwia jego użytkownikom dostęp do kompleksowej informacji przestrzennej o sposobie zagospodarowania i przeznaczeniu terenu, o walorach gospodarczych i przyrodniczych poszczególnych jednostek terytorialnych kraju.


Na czym polega planowanie przestrzenne?

Problem odpowiedniego ukształtowania przez ustawodawcę przepisów regulujących zasady polityki przestrzennej w gminie ma niebagatelne znaczenie dla zapewnienia sprawnej realizacji procesu inwestycyjnego.
Jeśli chcemy np. kupić działkę po to, aby wybudować na niej dom, warto uzyskać najpierw wiarygodne informacje o przeznaczeniu terenu, na którym się ona znajduje. Można je odnaleźć w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czyli szczególnego rodzaju uchwale rady gminy (miasta) określającej m.in. przeznaczenie terenów objętych planem miejscowym. Mogą to być tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej, użytkowane rolniczo, tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, zieleni i wód, komunikacji, czy też infrastruktury technicznej. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego (powszechnie obowiązującym), w odróżnieniu od np. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.


W planie miejscowym zamieszczone są także ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Mogą one polegać np. na wskazaniu, że nie można sytuować budynków mieszkalnych w odległości mniejszej niż 10 metrów od drogi publicznej, czy też na zakazie wystawiania budynków, których powierzchnia przekracza określoną wielkość. Już z tej pobieżnej analizy wynika, że takie czy inne uregulowanie danej kwestii w planie miejscowym może mieć istotny wpływ na podjęcie decyzji o nabyciu działki.
Ustalenia planu miejscowego oddziałują jednak także na interesy prawne osób będących już właścicielami nieruchomości. Może dojść na przykład do zmiany w planie miejscowym przeznaczenia nieruchomości z budowlanego na rolny, co prowadzi do zmniejszenia wartości działki. Plan miejscowy może również zawierać zgodę na usytuowanie obok działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym zakładu produkcyjnego, który będzie negatywnie oddziaływał na otoczenie.
Powyższe skłania do postawienia pytania o to, w jaki sposób na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych zapewniono właścicielowi ochronę przed skutkami wprowadzenia w życie niekorzystnych dla niego ustaleń planu miejscowego.

W jaki sposób można uzyskać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Już w toku postępowania zmierzającego do doprowadzenia do uchwalenia planu miejscowego przepisy prawa nakładają na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) obowiązek ogłoszenia w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego. W taki sam sposób ogłasza się o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu. Z kolei uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego publikowana jest m.in. na stronie internetowej gminy. Ten ostatni sposób jest najbardziej dogodną formą uzyskiwania informacji o całokształcie działań organów gminy zmierzających do przyjęcia planu miejscowego. Nieodpłatny wgląd do planu miejscowego możliwy jest także w odpowiednim wydziale urzędu gminy. Każdy ma także prawo do otrzymania wyrysów (fragment rysunku planu dotyczący interesującego nas terenu) i wypisów (tekst określający, jakie jest przeznaczenie danego terenu w planie) z planu. Za wydanie powyższych dokumentów urzędowych gmina pobiera obecnie opłatę skarbową. Kształtuje się ona w granicach 30-50 zł za i 20-200 zł za wyrys (znaczenie dla wysokości opłaty ma również ilość stron). Podstawa prawna: ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, ze zmianami).

Dokumenty nie są wydawane od ręki, oczekiwanie może trwać nawet miesiąc lub dwa. Sens ich uzyskania istnieje zwłaszcza przy zawieraniu umów sprzedaży nieruchomości. Kupujący niejednokrotnie chce uzyskać oświadczenie sprzedającego, co do przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym i stosowny dokument urzędowy (wypis lub wyrys z planu miejscowego) odnoszący się do tej kwestii.

Moduł Lex Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego zapewnia skrócenie procesu dotarcia do miejscowych planów z całej Polski, gwarancję pracy na aktualnych dokumentach, a także komfort pracy dzięki wyposażeniu treści w intuicyjne narzędzia wyszukiwania i pracy z mapą.

http://www.produkty.lex.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/