Skutkiem wprowadzonych zmian będzie ostateczne przesądzenie, iż antenowe konstrukcje wsporcze, nie zaliczane do kategorii wolno stojących, są urządzeniami budowlanymi, a nie obiektami budowlanymi (budowlami). W konsekwencji, od dnia wejścia w życie rozporządzenia organy administracji powinny stosować jednolitą wykładnię, zgodnie z którą nie jest wymagane uzyskiwanie pozwolenia budowlanego na konstrukcje wsporcze anten i urządzeń radiowych instalowane na obiektach budowlanych, w tym na budynkach (o ile nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogącymi znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 w rozumieniu art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Zmiany te są korzystne dla inwestorów, bowiem nowe brzmienie przepisów będzie miało zastosowanie także do postępowań, które zostały wszczęte.

Zmiana rozporządzenia przyczyni się przede wszystkim do wyeliminowania rozbieżności w orzecznictwie oraz do znaczącego ułatwienia i skrócenia procesu inwestycyjnego. W przypadku antenowych konstrukcji wsporczych, których wysokość wynosić będzie powyżej 3 m będzie istniał obowiązek zgłoszenia właściwemu organowi zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.