GUS podał w sierpniu mniej optymistyczne dane dotyczące budownictwa niż przed miesiącem. Dystans do ostatnich danych mają jednak sami zainteresowani, czyli przedstawiciele firm budowlanych. Uspokajają, że koniunktura w branży nie skończy się z dnia na dzień. Potwierdza to Budimex, spółka zarządzana przez Marka Michałowskiego, która systematycznie poprawia wyniki finansowe i jest najlepszą spółką budowlaną w indeksie WIG-Budownictwo.

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie w sierpniu oceniany jest wg GUS nieco mniej optymistycznie niż przed miesiącem i mniej korzystnie niż w sierpniu ostatnich dwóch lat. Spowodowane jest to ostrożniejszymi niż w lipcu, ale nadal korzystnymi, ocenami bieżącego i przyszłego portfela zamówień oraz produkcji budowlano-montażowej. Utrzymują się optymistyczne oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw, odpowiednie prognozy są nieznacznie ostrożniejsze od formułowanych w ubiegłym miesiącu.

Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 4,6% (4,0% w lipcu br. i 3,9% w sierpniu 2007 r.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (60% badanych przedsiębiorstw w sierpniu i lipcu br. oraz 59% w sierpniu 2007 r.), konkurencją ze strony innych firm (57% w sierpniu, 56% w lipcu br. wobec 49% w sierpniu 2007 r.), niedoborem wykwalifikowanych pracowników (54% badanych przedsiębiorstw w sierpniu i lipcu br. oraz 58% w sierpniu 2007 r.), a także kosztami materiałów (39% w sierpniu i lipcu br. wobec 52% w sierpniu 2007 r.). W porównaniu z sierpniem ubiegłego roku najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z konkurencją ze strony innych firm oraz niedostatecznym popytem (z 17% do 22%), natomiast zmalało barier związanych z kosztami materiałów oraz niedoborem sprzętu, materiałów i surowców (z 15% do 4%).

Większy dystans do ostatnich danych mają sami zainteresowani, czyli przedstawiciele firm budowlanych. Uspokajają, że koniunktura w branży nie skończy się z dnia na dzień. Do ostatnich danych mówiących o gorszej, niż się spodziewano, produkcji przemysłowej podchodzą bardzo spokojnie. Gdyby rzeczywiście nastąpiło trwalsze wyhamowanie w produkcji, choć wcale nie musi tak być, to nie od razu przełoży się na wyniki branży budowlanej. To proces rozłożony na lata. Na razie branża ma się dobrze i tak powinno być w kolejnych kwartałach. Wyniki firm giełdowych potwierdzają, że koniunktura trwa. Najlepiej na tle indeksu giełdowego WIG-Budownictwo wygląda spółka Budimex. Maciej Stokłosa, analityk DI BRE Banku, podtrzymał rekomendację "kupuj" akcje Budimeksu po publikacji przez spółkę wyników kwartalnych, przewyższających oczekiwania rynkowe. Utrzymał też cenę docelową papierów budowlanego holdingu na poziomie 96,3 zł. Analityk DI BRE Banku szacuje, że w tym roku zysk netto Budimeksu wyniesie 84,5 mln zł (3,31 zł na akcję) przy niemal 3,24 mld zł przychodów. Spółka Budimex miała 30,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2008 roku wobec 3,05 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 836,16 mln zł wobec 779,62 mln zł rok wcześniej.

Spółka, którą zarządza Marek Michałowski nadal sypie pozytywnymi informacjami w komunikatach giełdowych. 28 sierpnia podała do wiadomości, że Budimex Dromex, spółka w 100% zależna od Budimeksu, podpisała z GTC Wrocław Office kontrakt na budowę budynków biurowych zlokalizowanych we Wrocławiu. Wartość kontraktu to 44,6 mln euro, czyli 148,4 mln zł netto.

Marek Michałowski zbudował największy polski holding budowlany. Jego trzon stanowi giełdowa spółka pełniąca funkcję centrum doradczego, zarządzającego i finansowego. Największą firmą wykonawczą jest spółka Budimex Dromex. Działalność deweloperska prowadzona jest przez Budimex Nieruchomości. Inwestorem strategicznym firmy jest Ferrovial - jedna z czołowych firm budowlanych w Hiszpanii. Marek Michałowski jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Dyplomowany Biegły Rewident. Od 1978 roku zatrudniony w firmie "Budimex" S.A., pełnił szereg funkcji kierowniczych w kraju i za granicą. Od 1990 roku Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych, Główny Księgowy oraz Członek Zarządu Spółki "Budimex" S.A. Od listopada 1997 roku przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Eksportu Budownictwa Komunikacyjnego "Dromex" S.A., spółki stowarzyszonej z "Budimex" S.A. Od kwietnia 1998 prezes Zarządu "Dromex" S.A. Od października 1998 Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny spółki "Budimex" S.A.Funkcję Członka Rady Kredyt Banku Banku pełni od 31 maja 1999 r.

Do celów strategicznych Marka Michałowskiego w Budimexie, należą m.in. poprawa rentowności poprzez kontrolę i ograniczenie ryzyk budowlanych, koncentracja potencjału grupy na krajowym rynku usług budowlanych, silna pozycja na krajowym rynku deweloperskim, wejście w sektor koncesji w Polsce i utrzymanie rentownej działalności eksportowej w Niemczech.