W Rządowym Centrum Legislacji pojawiła się kolejna wersja projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów z 13 listopada 2019 r. Zawiera ona jedną podstawą zmianę w stosunku do projektu skierowanego w sierpniu do konsultacji publicznych. W najnowszym projekcie podzielono wymagania, co do magazynowania zależnie od ilości i rodzaju zbieranych odpadów.

Czytaj również: Ruszył pilotaż elektronicznej Bazy Danych o Odpadach >>
 

Dla kogo wyższe wymogi

Na koszty dostosowania miejsc na odpady muszą być gotowe firmy, które wytwarzają w ciągu roku więcej niż 100 megagram (jeden megaram równa się jedna tona) odpadów innych niż niebezpieczne lub 1 Mg niebezpiecznych.  Oni muszą zapewnić magazynowanie w instalacji lub obiekcie budowlanym. Mniejsze wydatki czekają tych, którzy mają mniej odpadów oraz wytwórcy tych powstających w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw – magazynowanych w miejscu ich wytwarzania. Dobra wiadomość jest taka, że co do zasady na dostosowanie się do nowych wymagań będzie 48 miesięcy od dnia wejścia rozporządzenia w życie, co ma nastąpić 1 czerwca 2020 roku. Z zakresu rozporządzenia zostali całkowicie wyłączeni  wytwórcy niewielkich ilości odpadów, którzy prowadzą wyłącznie uproszczoną ewidencję odpadów lub są z tego obowiązku zwolnieni a także wytwórcy odpadów komunalnych.

 


Jakie mniejsze wymagania

Wytwórcy niewielkich ilości odpadów mogą je magazynować w sposób dostosowany do ich  masy, właściwości fizycznych i chemicznych i częstotliwości ich odbioru. Najlepiej z wykorzystaniem opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków, wydzielonych boksów czy sektorów, choć projekt dopuszcza składowanie w pryzmach lub stosach, o ile nie spowoduje to zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Warunkiem jest, by nie rozprzestrzeniały się poza wydzielone miejsce. Jedynie niewielkie ilości odpadów niebezpiecznych powinny być przechowywane w szczelnych pojemnikach, kontenerach lub zbiornikach.

Jakie wymagania dla instalacji czy  obiektu budowlanego

Wszystkie podmioty, których  nie dotyczą mniejsze wymagania, muszą mieć instalacje, obiekt budowlany lub jego część lub inne wydzielone miejsce, odseparowane do przedmiotów niebędących odpadami. Do przechowywania muszą mieć odpowiednie wyposażenie techniczne, w tym opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki, wydzielone boksy, sketory, o odpowiedniej pojemności dostosowanej do częstotoliwości odbioru. Odpady mają być magazynowane selektywnie. Te przeznaczone do odzysku muszą być w taki sposób zabezpieczone, by nie obniżyła się ich wartość użytkowa. Te, które wydają nieprzyjemne zapachy, mogą być jednak magazynowe wyłącznie w w pomieszczeniach, w tym halach magazynowych wyposażonych w odpowiednie systemy wentylacyjne oraz urządzenia wentylacyjne oraz bramy szybkobieżne. W przypadku odpadów niebezpiecznych, w tym medycznych i weterynaryjnych, musi zostać wydzielona specjalnie oznakowana strefa.