Firma buduje elektrownie wiatrowe w gminie gdzie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Występuje o decyzję środowiskową na poszczególne wiatraki. Po rozmieszczeniu na mapie okazuje się, że powoli zaczyna się tworzyć farma wiatrowa. Połowa wiatraków zlokalizowana jest w bliskiej odległości od dróg. Z przepisów budowlanych nie wynika w jakiej odległości od dróg powinny być zlokalizowane elektrownie wiatrowe. O decyzje o lokalizacji celu publicznego firma wystąpiła i dostała, bez określenia jakichkolwiek warunków lokalizacyjnych.
Czy są jakieś przepisy określające lokalizacje takich elektrowni bądź podstawy prawne na to, żeby odmówić uzgodnienia uwarunkowań środowiskowych dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w miejscach, gdzie strefa upadku obejmuje drogi?

Wśród przepisów powszechnie obowiązujących nie ma takich, które regulowałyby odległość farmy wiatrowej od drogi. Niedostateczna odległość pomiędzy tymi obiektami nie może także stanowić przesłanki do odmowy uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji takiego przedsięwzięcia.
Wśród przepisów, które mają zastosowanie do lokalizacji farmy wiatrowej nie ma takich, które regulowałyby dopuszczalną odległość siłowni wiatrowej od drogi. Taką odległość można ustalić jedynie w odniesieniu do zabudowań - kierując się normami hałasowymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).
Z reguły szczegółowe warunki co do lokalizacji farmy wiatrowej określane są miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - powinny zostać wskazane w decyzji o warunkach zabudowy albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W tym przypadku tak się jednak nie stało.

Na etapie uzgadniania środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia bądź też wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie ma podstaw do podniesienia zbyt bliskiej odległości wiatraka od drogi jako przesłanki odmowy uzgodnienia lub wydania decyzji. Mogą być tu rozważane jedynie kwestie ochrony środowiska lub zdrowia ludzi.
Dlatego też, w przedmiotowym przypadku, na obecnym etapie postępowania, nie ma formalnej możliwości wstrzymania procesu inwestycyjnego z powodu zbyt bliskiej odległości planowanej farmy wiatrowej od drogi.