Inwestor posiada pozwolenie na budowę z 1994 r. w trakcie budowy podniósł poziom działki nasypując gruz.
W ramach jaskich przepisów można zalegalizować takie utwardzenie? Budowa nadal trwa.

 Zalegalizowanie samowolnego utwardzenia gruntu, wykonywanego poprzez nasypanie gruzu na teren działki, a w konsekwencji powodującego podniesienie terenu można zalegalizować w trybie określonym w art. 50 i 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). Stanowisko takie wynika z faktu, że roboty budowlane polegające na utwardzeniu gruntu są, na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 5 prawa budowlanego, zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Wymagają one jednak dokonana zgłoszenia. Jeśli zgłoszenia takiego nie dokonano (biorąc pod uwagę, że działo się to przed wejściem w życie obecnie obowiązującego prawa budowlanego należało uzyskać pozwolenie na budowę) - organ nadzoru budowlanego powinien wstrzymać postanowieniem, wydanym na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego. W postanowieniu tym organ może również, jeśli uzna to za konieczne, nałożyć na inwestora obowiązek sporządzenia ocen lub ekspertyz technicznych wykonanych robót budowlanych. Następnie, zależnie od ustaleń dokonanych w trakcie postępowania, organ nadzoru budowlanego powinien:
 wydać decyzję o przywróceniu obiektu do stanu poprzedniego (art. 51 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego) - jeśli uzna, że wykonanych robót nie da się zalegalizować,
 nie wydawać żadnej decyzji, czekając aż postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych, na podstawie art. 50 ust. 4 prawa budowlanego, utraci ważność - w przypadku uznania, że utwardzenie powierzchni działki może zostać zalegalizowane bez konieczności wykonywania dalszych robót budowlanych,
 wydać decyzję nakazującą dokonanie określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem, określając termin wykonania obowiązku (art. 51 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego) - jeśli uzna, że przedmiotowe roboty mogą zostać zalegalizowane po wykonaniu dalszych robót budowlanych. Po upływie terminu do wykonania obowiązku lub na wniosek inwestora organ nadzoru budowlanego sprawdza wykonanie nałożonych obowiązków i jeśli zostały wykonane - wydaje decyzję o stwierdzeniu wykonania obowiązku. Jeśli natomiast inwestor nie wykonał obowiązku lub wykonał go po upływnie wyznaczonego terminu - organ nadzoru budowlanego powinien, na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 2 prawa budowlanego nakazać doprowadzenie nieruchomości do stanu poprzedniego.
Jeśli natomiast wykonywanie utwardzenia gruntu zostało już wykonane - nie ma możliwości zalegalizowania tych robót budowlanych. Zgodnie bowiem z art. 51 ust. 7 prawa budowlanego w przypadku wykonania robót budowlanych m.in. bez wymaganego prawem zgłoszenia - należy zastosować art. 51 ust. 1 pkt 1 lub 2, co w praktyce sprowadzać się będzie do doprowadzenia nieruchomości do stanu poprzedniego.
Wyjaśnić ponadto należy, że konieczne jest stosowanie przepisów w obecnym brzmieniu, mimo iż pozwolenie na budowę wydano w 1994 r. i roboty wykonano w tym okresie. Zgodnie bowiem z art. 103 ust. 2 prawa budowlanego dotychczasowe przepisy stosować można wyłącznie do samowoli budowlanej polegającej na wybudowanie obiektu budowlanego lub jego części, a nie do samowolnie wykonanych robót budowlanych.