Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Zakład w związku z upływem terminu ważności pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych wystąpił ponownie z wnioskiem. Z dokumentacji wynika, iż w studni została wymieniona pompa głębinowa (aktualnie wydajność pompy wynosi 35 m3/d, wcześniej wydajność pompy wynosiła 12 m3). Nadmieniam, iż parametry obudowy studni nie zmieniły się. Obecnie zakład będzie pobierał więcej wody. Czy na wymianę pompy w studni głębinowej zakład powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne? Czy w tym przypadku wymagana jest również decyzja środowiskowa?


Odpowiedź:

W sytuacji, gdy pompa została już zamontowana, nie można udzielić pozwolenia na jej zamontowanie, a jedynie na jej legalizację lub likwidację, stosownie do art. 64a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) – dalej pr. wod.

W przedstawionym przypadku wymianę przedmiotowej pompy potraktowałabym jako rozbudowę urządzenia wodnego, zatem czynność, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2 pr. wod., do której przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio, co oznacza, że przepis ten stosujemy, jeżeli w konkretnej sytuacji ma on zastosowanie lub go nie stosujemy - jeżeli nie ma zastosowania, a o potrzebie wydania stosownej decyzji decyduje organ.

Możliwość pozostawienia powyższej pompy uzależniona jest przede wszystkim od tego, czy zasoby eksploatacyjne ujęcia określone w dokumentacji hydrogeologicznej pozwalają na pobór z tego ujęcia zwiększonych ilości wody, a zatem czy uzasadniają istnienie w tej studni pompy o takiej wydajności. Jeżeli pozostawienie tej pompy jest zasadne, to uzyskanie legalizacji rozbudowy tej studni uznałabym za niezbędne w przypadku, gdyby wymagała ona uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli kwalifikowałaby się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.


W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.) - dalej r.p.z.o.ś. w § 3 pkt 70 wymieniono urządzenia o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h, do których nie kwalifikuje się pompa o wydajności 35 m3/dobę. Paragraf 3 pkt 71 r.p.z.o.ś. obejmuje urządzenia o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m3/h, do których kwalifikuje się przedmiotowa pompa, jednakże do przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji środowiskowej zalicza takie ujęcia tylko w przypadku, gdy w odległości mniejszej niż 500 m znajduje się inne urządzenie umożliwiające pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m3/h. Warunki te wymagają sprawdzenia i od nich uzależnione będą dalsze działania organu.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.