Pytanie użytkownika LEX Budownictwo:

Umowę na pełnienie funkcji kierownika budowy i funkcji inspektora nadzoru zawrze ten sam przedsiębiorca, ale do wykonania tych funkcji będą wyznaczeni dwaj różni pracownicy tego przedsiębiorcy. Czy pracownicy tego samego przedsiębiorcy mogą być kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej samej budowie?

Odpowiedź

Kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego to uczestnicy procesu budowlanego wskazani w art. 17 Prawa budowlanego (dalej pr. bud.). Do jednych z obowiązków inwestora należy zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy (zob. art. 18 ust. 1 pkt 2 pr. bud.). Inwestor może również, co wynika z art. 18 ust. 2 pr. bud., ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie. Ponadto obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego może nałożyć w decyzji o pozwoleniu na budowę organ administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z art. 19 pr. bud.
 

  

W kwestii łączenia funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego należy odwołać się do art. 24 ust. 1 pr. bud. stanowiącego, że łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne.

Czytaj też: NSA: O podatku od nieruchomości przesądza wpis w dzienniku budowy >
 

Natomiast nie ma przeszkód, aby zarówno kierownik budowy, jak i inspektor nadzoru inwestorskiego byli zatrudnieni u tego samego podmiotu. Z punktu widzenia pr. bud. istotne jest, aby ta sam osoba nie pełniła jednocześnie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
 

W LEX Budownictwo przeczytasz też:

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót - pobierz WZÓR >>

Wystąpienie przez kierownika budowy o zmiany w rozwiązaniach projektowych - PROCEDURA >>

Czy inwestor może powołać zastępcę kierownika budowy? >>