Pytanie
Do starosty wpłynął wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa. Przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo, to ogród działkowy, przy czym drzewo usytuowane jest na granicy dwóch ogródków działkowych. Oba ogródki działkowe położone są na jednej nieruchomości, która stanowi własność gminy i oddana jest w wieczyste użytkowanie PZD Rada Krajowa w Warszawie. Z przedmiotowym wnioskiem wystąpiła osoba fizyczna, która posiada jeden z ww. ogródków działkowych na podstawie stosownej decyzji PZD.
Wobec powyższej sytuacji od kogo starający się o wydanie zezwolenia powinien uzyskać zgody na wycięcie drzewa: czy tylko od PZD jako wieczystego użytkownika nieruchomości, czy także od drugiego działkowicza posiadającego ogródek działkowy, na granicy którego rośnie przedmiotowe drzewo?
Ponadto, czy osoba ta będzie stroną postępowania o wydanie zezwolenia na wycięcie tego drzewa?