Senat rozpatrzył ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Ustawa ma na celu doprecyzowanie i zapewnienie spójności prawa w zakresie ustaw regulujących kwestie obrotu energią elektryczną w Polsce. Modyfikuje przepisy ustawy z 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która miała obniżyć ceny energii elektrycznej płaconej prze odbiorców końcowych.

Ceny i zmiany umów

Ustawa nakazuje by ceny i stawki opłat w określonych wysokościach stosować wobec odbiorców końcowych energii elektrycznej oraz wyłączyć z zakresu tego obowiązku przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej. Zmieniono termin, do którego przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną będzie obowiązane dokonać zmiany umów w stosunku do cenników energii elektrycznej.

Zmodyfikowano zasady przyznawania pomocy publicznej z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Na podstawie ustawy wsparcie dedykowane dla nowych jednostek kogeneracji, w ramach aukcji lub naboru, będzie mogła uzyskać tylko jednostka, co do której decyzję inwestycyjną podjęto po dniu wygrania aukcji lub naboru.

Czytaj też: Sejm poprawił ustawę o cenach energii

 

Decyzja inwestycyjna

Wprowadzono definicję „decyzji inwestycyjnej”, jako rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją albo podjęcie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, z wyłączeniem zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, polegających na uzyskiwaniu zezwoleń i wykonywaniu wstępnych studiów wykonalności, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 


 Wprowadzony został obowiązek przedłożenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, przed złożeniem wniosku o wypłatę premii kogeneracyjnej lub premii kogeneracyjnej indywidualnej,  dokumentów potwierdzających, że w odniesieniu do budowy nowej jednostki kogeneracji decyzja inwestycyjna została podjęta nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu wygrania aukcji lub naboru. Brak złożenia tych dokumentów lub brak spełnienia wymogów w zakresie terminu podjęcia decyzji inwestycyjnej, stanowić będzie dla Prezesa URE podstawę do wydania decyzji o utracie przez wytwórcę prawa do wypłaty premii.

Zobacz też w LEX:

Prawo energetyczne>>