Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem ustawy o działalności lombardowej.  Wysoki koszt kredytów i zaskakująco wysokie stopy procentowe spowodowały skok popularności pożyczek lombardowych i pozyskiwanie gotówki przez sprzedaż posiadanych przedmiotów. Z uzasadnienia projektu oraz danych Związku Przedsiębiorców i Pracodawców wynika, że  powodem jest pogarszająca się sytuacją materialną niektórych grup społecznych - około 1/3 klientów lombardów, którzy skorzystali z ich usług od marca 2020 r., przyznawało, że było to związane z pogorszeniem się ich sytuacji materialnej w związku z pandemią COVID-19. Jednocześnie aż 41 proc. z nich deklarowało, że skorzystanie z lombardu wymusiła na nich odmowa udzielenia kredytu lub pożyczki  w instytucjach finansowych.

 

 

Rząd zauważył lukę w regulacjach prawnych i pracuje nad nowymi przepisami – działalność lombardowa będzie rejestrowana i nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, a za niedostosowanie się do regulacji przewidziano wysokie sankcje.

Obecnie pożyczki lombardowe reguluje ustawa o kredycie konsumenckim. Celem powstającej ustawy lombardowe jest określenie ram prowadzenia działalności lombardowej, które jasno określą obowiązki przedsiębiorców, definicję i elementy umowy pożyczki lombardowej, koszty pozaodsetkowe regulowane w sposób odmienny niż w UKK i zasad dotyczących sprzedaży przedmiotu zastawu lombardowego oraz odpowiedzialności za naruszenie ustawy. Zgodnie z projektowaną definicją, za działalność lombardową uważane będzie zawieranie umów pożyczki lombardowej oraz sprzedaż przedmiotu zastawu lombardowego.

Lombard tylko w formie spółki kapitałowej i po wpisie do rejestru

MF chce, by  lombardy mogły prowadzić tylko przedsiębiorcy wpisani do rejestru prowadzonego elektronicznie przez KNF. Sam wniosek o wpis podlegał będzie opłacie 50 zł. Obowiązkowe będzie prowadzenie spółki w formie spółki kapitałowej z minimalnym kapitałem zakładowym na poziomie 50 000 zł. Te wymogi, według projektowanej ustawy, mają zapewnić profesjonalizację usług i maksymalną ochronę konsumenta. Doświadczenia UOKiK wskazują, że im mniejsze firmy tym więcej skarg i nieprawidłowości, czemu zapobiec ma wysoki próg wejścia na rynek lombardowy.

Przewidziano również wymogi formalne  umowy pożyczkowej- wśród nich, w celu ochrony konsumenta przed negatywnymi praktykami w zakresie szacowania wartości przedmiotu zastawu lombardowego, wprowadzony zostanie obowiązek poinformowania konsumenta o wycenie przedmiotu jeszcze na etapie przedkontraktowym (art. 7), i będzie to element obowiązkowy umowy pożyczki lombardowej (art. 8).

Przedsiębiorcy prowadzący w dniu wejścia działalność lombardową będą mieć 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy na dostosowanie się w zakresie wymaganej formy prawnej i uzyskania wpisu do rejestru.

Czytaj też:  Ograniczenia dla firm pożyczkowych korzystne dla lombardów>>
 

500 tys. zł grzywny za ominięcie rejestru

Motywacją mają być grożące wysokie sankcje karne.  Za prowadzenie działalności lombardowej bez wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność lombardową grozić będzie grzywna do 500 000 zł, za brak oznaczenia reklamy słowami „lombard” lub „działalność lombardowa”- grzywna do 50 000 zł. 100 000 zł grzywny przewidziano za nieprawidłowości w umowie lombardów. Grzywny nakładać będzie KNF.

Jednocześnie konsument nie będzie miał żadnych obowiązków, oprócz spłaty wierzytelności. W szczególności konsument nie będzie podlegał ocenie zdolności kredytowej.

Projekt ustawy jest prowadzony przez Ministerstwo Finansów we współpracy z Prezesem UOKiK.  Obecnie projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych. W obecnym brzmieniu projekt przewiduje, że Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

Autorka: Martyna Antosiewicz-Zając jest doradcą restrukturyzacyjnym  i aplikantką adwokacką Warszawie.  Zdobywała doświadczenie w międzynarodowych korporacjach specjalizujących się w prawie cywilnym i gospodarczym. Współprowadzi ogólnopolskie szkolenia z prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego dla firm. Autorka Legal Alert-u.