Rada Ministrów przyjęła we wtorek 12 lutego projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw autorstwa ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Umożliwi on stosowanie instrumentów  finansowych (IF) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Chodzi o nową formę wsparcia, tj. gwarancje do kredytów, z których skorzystać będą mogli rolnicy oraz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego. Podmioty te będą mogły wystąpić do zaangażowanych we wdrażanie IF banków z wnioskiem o kredyt preferencyjny objęty taką gwarancją.  Pozwoli on na finansowanie inwestycji, ale też zakup zwierząt, roślin jednorocznych. Da zatem więcej możliwości niż wsparcia dotacyjne.

  

Dzięki gwarancjom banki uzyskają zabezpieczenie części ryzyka kredytowego – do 80 proc. dla jednego kredytu. Resort planuje udostępnić na instrumenty finansowe 50 mln euro  do końca 2023 r. szacuje, że dzięki temu zostanie utworzony portfel nowych kredytów na co najmniej 250 mln euro. Jeżeli zainteresowanie tą formą wsparcia będzie większe niż to oceniono, możliwe będzie zwiększenie puli środków na ten cel. MR szacuje, że z takiej formy pomocy skorzysta ok. 1,5 tys. podmiotów.

Dopuszczalne będzie łączenie gwarancji (uzyskanej z instrumentu finansowego) oraz dotacji na sfinansowanie inwestycji, z zachowaniem przestrzegania zasad udzielania pomocy publicznej.
Nowe regulacje mają obowiązywać z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj również: Znamy harmonogram konkursów w Programie Polska Wschodnia na 2019 rok >>

Resort rolnictwa zaproponował zmiany, bo obawia się, że budżet unijny po 2020 może być skromniejszy niż obecny. W konsekwencji i zaostrzy się konkurencja o fundusze, szczególnie o charakterze dotacji, również w ramach WPR. Na znaczeniu mogą zatem zyskiwać instrumenty finansowe, a więc źródła zwrotne. Wdrożenie instrumentów finansowych w ramach PROW 20 14- 2020 powinno być postrzegane jako działanie pilotażowe, którego celem ma być wypracowanie kształtu systemu instytucjonalnego oraz budowanie kompetencji po stronie podażowej i popytowej. W przyszłości, w oparciu o te doświadczenia, zasadne będzie poszerzenie katalogu instrumentów finansowych oraz zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na tę formę wsparcia.