Odpowiedź:

Stawka za jeden cm obwodu pnia usuniętej brzozy mierzonego na wysokości 130 cm wynosi 35,78zł. Przyjmijmy, że obwód brzozy wynosi 50 cm. Współczynnik różnicujący wynosi 1,51. Wysokość opłaty wyniesie 2.701,39 zł. Opłata podwyższona usunięcie drzew i krzewów z terenu uzdrowiska, obszaru ochrony uzdrowiskowej, terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenu zieleni wyniesie 5.402,78 zł.


Uzasadnienie:

Maksymalną stawkę opłat określa, niezależnie od gatunku drzewa, ustawa o ochronie przyrody – art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 627) – dalej u.o.p. Stawki te są uszczegółowione w rozporządzeniu z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306) i aktualizowane o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) przyjęty w ustawie budżetowej w rokrocznie wydawanym obwieszczeniu Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za niszczenie zieleni, zgodnie z delegacją art. 85 ust. 8 u.o.p.

Aktualne stawki znajdują się więc w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013 (M.P. z 2012 r. poz. 747), a nie w rozporządzeniu. W załączniku do obwieszczenia pogrupowano poszczególne gatunki i rodzaje drzew oraz współczynniki różnicujące stawki w zależności od obwodu pnia.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.