Odpowiedź: z uwagi na fakt, że w lipcu otrzymał Pan korektę faktury, której następstwem jest konieczność skorygowania podatku naliczonego - w przedstawionej sprawie powstanie obowiązek sporządzenia deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 pomimo faktu, że działalność jest zawieszona.
 
Uzasadnienie: podatnik ma prawo zawiesić prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - dalej u.s.d.g. Zawieszenie działalności gospodarczej ma swoje konsekwencje w prawie podatkowym. Na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. - zawieszenie działalności gospodarczej skutkuje tym, że podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji dla podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. O powyższym stanowi art. 99 ust. 7a. u.p.t.u. Niemniej, ustawodawca przewidział, że w pewnych ściśle określonych i enumeratywnie wymienionych przypadkach deklaracja VAT musi być składana przez podatnika nawet w trakcie zawieszenia prowadzenia działalności. Stosownie do treści art. 99 ust. 7b pkt 5 u.p.t.u. pomimo okresu zawieszenia działalności deklarację podatkową należy złożyć za okres rozliczeniowy, za który podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.
Pierwszy z przypadków dotyczy stanu, gdy podatnik pomimo okresu zawieszenia działalności wykonał czynności opodatkowane VAT np. wykonał opodatkowaną sprzedaż środków trwałych. Drugie z unormowań odnosi się zaś, do sytuacji, kiedy podatnik ma obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego. Regulacja ta, obejmuje zarówno sytuację, kiedy to należy dokonać np. korekty podatku naliczonego od środków trwałych czy też rocznej korekty podatku naliczonego. Przepis ten także ma zastosowanie do korekt podatku naliczonego, które wynikają z otrzymania faktur korygujących od kontrahentów.
W przedstawionej sprawie otrzymał Pan korektę faktury dokumentującej skorygowanie wartości podatku naliczonego do zera z tytułu uwzględnienia reklamacji. Faktura korygująca została odebrana w lipcu, zatem za ten okres rozliczeniowy należy sporządzić i złożyć w urzędzie skarbowym deklarację VAT.
Nadmienić należy, że zgodnie z art. 86 ust. 19a u.p.t.u. w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.
Warto przy tym podkreślić, że przepisy u.p.t.u. nie regulują jakoby w okresie zawieszenia działalności gospodarczej podatnik VAT był zwolniony z obowiązku prowadzenia rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług. A zatem, w przedstawionej sprawie powinien Pan ująć obie faktury w rejestrach nabycia towarów i usług oraz sporządzić deklarację VAT za lipiec. W kolejnych okresach rozliczeniowych deklaracji nie będzie miał Pan już obowiązku składania deklaracji, aż do końca okresu zawieszenia działalności, pod warunkiem, że nie wystąpią okoliczności, które nałożą na Pana ten obowiązek.
 
Więcej odpowiedzi na pytania z zakresu działalności gospodarczej i podatków znajdziesz w Kompasie Księgowo Kadrowym