Kolejna edycja Konkursu 3P

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejną edycję Konkursu 3P na wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym. Konkurs 3P jest organizowany w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

Nagrodą dla zwycięskich projektów jest bezpłatne wsparcie doradcze. Celem Konkursu 3P jest promowanie takich przedsięwzięć, które staną się wzorem dla jednostek publicznych sięgających po formułę partnerstwa. Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa w dniu 15 października 2014 roku.

Konkurs jest adresowany do podmiotów, które mogą uzyskać status podmiotu publicznego lub koncesjodawcy. Wybrane zostaną przedsięwzięcia mające potencjał modelowych projektów PPP.

Dokonano zmiany regulaminu bieżącej edycji Konkursu 3P upraszczając wymogi formalne dla zgłoszeń konkursowych. Niezmienna pozostaje nagroda główna – jest nią nieodpłatne, profesjonalne wsparcie doradcze, prowadzące do wykształcenia dobrych praktyk w zakresie przygotowania, realizacji i zarządzania projektami PPP. Zgłoszone przedsięwzięcie musi spełniać istotny cel publiczny, a wartość inwestycji nie może przekraczać 100 mln złotych. Do Konkursu mogą być zgłaszane wszystkie przedsięwzięcia mieszczące się w katalogu zadań publicznych.

Zwycięzcom zostanie udzielone kompleksowe wsparcie doradcze: prawne, ekonomiczne lub techniczne, w stopniu adekwatnym do poziomu zaawansowania prac przy przedsięwzięciu ppp.

Zgłoszone do Konkursu 3P projekty będą mogły uzyskać także wyróżnienie w postaci możliwości nieodpłatnego uczestnictwa przedstawicieli Uczestnika Konkursu w wizycie studyjnej w krajach UE, posiadających doświadczenie w realizacji projektów w formule PPP.

Źródło: www.ppp.parp.gov.pl, stan z dnia 11 września 2014 r.

Data publikacji: 11 września 2014 r.