Pytanie
Przepisy zakładowe przewidują 3-miesięczną odprawę emerytalną w przypadku rozwiązania umowy o pracę w ciągu 1 miesiąca od nabycia uprawnień emerytalnych. 28 lutego 2013 r. Pracownik rozwiązał stosunek pracy i otrzymał 1-miesięczną odprawę w związku z przejściem na emeryturę przyznaną decyzją z 2009 r. (wcześniejsza emerytura, zawieszona wypłata). Od 1 marca 2013 r. został ponownie zatrudniony, a 12 kwietnia 2013 r. planowane jest rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron. W dniu 11 kwietnia 2013 r. pracownik przedstawił decyzję ZUS z dnia 10 kwietnia 2013 r. o przyznaniu mu emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego i zażądał wypłaty uzupełniającej odprawy w wysokości 2-miesięcznej pensji, ponieważ według niego nie minął miesiąc od dnia nabycia uprawnień.
Czy pracownikowi należy się odprawa?
Jak w takiej sytuacji wygląda kwestia zwolnienia wysokości odprawy ze składek ZUS?