Pytanie
Na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, zgodnie z art. 23 pracownikowi "przygotowującemu rozprawę doktorską" przysługuje 28 dni urlopu (na jego wniosek) w uzgodnionym z pracodawcą terminie. Dalej jednak zapisy tego artykułu zawierają zapis dotyczący "przygotowania obrony rozprawy doktorskiej". Przygotowanie rozprawy doktorskiej, a przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej to dwa różne okresy.
Kiedy pracodawca może udzielić tego urlopu?
Czy już w momencie otwarcia przewodu (na przygotowanie rozprawy), czy dopiero po jej napisaniu (na przygotowanie do obrony rozprawy)?
Czy pracownik składając wniosek powinien pracodawcy przedstawić dodatkowe dokumenty?