Pytanie
W dniu 10 kwietnia 2008 r. Prezydent Miasta Olsztyn wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi i zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, dokonano wywłaszczenia posiadanego przez nas gruntu z zabudowaną nieruchomością (łącznie z odpowiednimi wpisami w księdze wieczystej) w zamian za odszkodowanie.
Działalność prowadzimy w formie spółki cywilnej (prowadzimy PKPiR), a grunt wraz z nieruchomością wykorzystywany był dla celów działalności gospodarczej i wpisany do ewidencji środków trwałych.
Kiedy powstanie przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku, gdy odszkodowanie będzie wypłacone dopiero w 2009 r. (kwota odszkodowania też znana dopiero w 2009 r.)?
Kiedy powstanie strata z tytułu utraty środka trwałego - kiedy kosztem będzie niezamortyzowana część nieruchomości i wartość zakupu gruntu?
Czy powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego użytkowania tej nieruchomości (zgodnie z ww. ustawą mamy do tego prawo do czasu wydania pozwolenia na budowę drogi)?