Pytanie
Prowadzimy aptekę. Do tej pory refundację za leki (dopłatę) dostawaliśmy z NFZ na konto bankowe. Podatek VAT i podatek dochodowy rozliczaliśmy w ten sposób, że z uzyskanego obrotu z tytułu sprzedaży w danym miesiącu odejmowaliśmy refundację (dopłaty do leków z NFZ), które nie wpłynęły na konto a dodawaliśmy te, które na to konto wpłynęły. Obecnie podpisaliśmy umowę z hurtownią, w której kupujemy na cesje wierzytelności z NFZ (dopłaty do leków). W umowie zaznaczono, że cesja jest wymagalna 14 dnia od przedłożenia przez Nas rachunku w NFZ, od tego momentu hurtownia nalicza nam odsetki za niezapłacony towar.
Jak powinniśmy rozliczać podatek dochodowy?
Czy podatek dochodowy powinnyśmy rozliczać z momentem kompensaty za leki (14 dzień kiedy cesja staje się wymagalna)?
Jak należy interpretować sytuację, że pieniądze nie wpływają bezpośrednio na nasze konto, tylko na rzecz hurtowni, która kompensuje nam zobowiązania z tytułu zakupów leków?
Czy powinniśmy może wykazywać przychód w pełnej wysokości w danym miesiącu, bez pomniejszania o refundację, pomimo że nie otrzymaliśmy jej w danym miesiącu w postaci dopłaty (refundacji z NFZ) za zakupione leki?