Pytanie
Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi Prezydent miasta wydał zarządzenie w którym:
- wysokość nagrody rocznej jest uzależniona od stopnia realizacji zadań,
- oceny realizacji zadań dokonuje rada nadzorcza spółki,
- do ustalenia wysokości nagrody rocznej stosuje się system punktowy oceny stopnia realizacji zadań,
- maksymalna wysokość nagrody rocznej nie może przekroczyć trzykrotności jego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody rocznej,
- przez przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku poprzedzającym przyznanie nagrody rocznej rozumie się naliczone wynagrodzenie miesięczne brutto, tj. naliczone wynagrodzenie zasadnicze za okres od stycznia do grudnia włącznie roku poprzedzającego przyznanie nagrody rocznej wraz z naliczoną premią za okres od stycznia do grudnia włącznie roku poprzedzającego przyznanie nagrody rocznej, niezależnie od faktu, czy zostały wypłacone w tym roku, bez uwzględnienia naliczonych w roku poprzedzającym przyznanie: nagrody rocznej, nagrody jubileuszowej, świadczeń dodatkowych i innych jednorazowych wypłat.
Czy nagroda roczna o której mowa w art. 10 ww. ustawy powinna być uwzględniona w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków?