Odpowiedź:
W omawiany przypadku przedmiotowe przedsięwzięcie może - ale nie musi znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko - działki sąsiednie. Jednak powierzchnia projektowanego zamierzenia - powyżej 1 ha skłania do opinii, zgodnie z którą w omawianym przypadku należałoby przeprowadzić ocenę oddziaływania.

Uzasadnienie:

Tego typu inwestycje, a więc budowa farmy fotowoltaicznej, nie zawsze wiązać się będą z koniecznością przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - grunty sąsiednie. Z krótkiego opisu przedmiotu planowanej inwestycji wynika jednak, że zamierzenie obejmować będzie więcej niż 1 ha powierzchni. W tym miejscu trzeba zaakcentować, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - dalej r.p.o.ś., (§ 3 ust. 1 r.p.o.ś.) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się m.in. Zabudowę przemysłową lub magazynową, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej, niż:
a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p. lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 u.o.p.;
b) 1 ha na obszarach innych, niż wymienione w lit. a.

Ponadto, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.i.ś. - raport o oddziaływaniu na środowisko powinien zawierać (...) 1. Opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania
b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych;
c) przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia ;
d) informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystaniu zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi;
e) informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu;
f) informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
g) ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu (...).

Przedstawione powyżej warunki wyczerpują w zasadzie wszystkie wątpliwości w zakresie ulokowania i funkcjonowania zamierzonego przedsięwzięcia, pozwalają bowiem na ocenę jaki wpływ instalacje fotowoltaiczne będą miały na warunki życia ludzi, odległość umiejscowienia paneli od granicy przyległych działek, wpływ na grunty użytkowane rolniczo wraz z istniejącą wokół nich zabudową zagrodową, dalej, czy realizacja inwestycji i jego funkcjonowanie nie pogorszy warunków krajobrazowo-turystyczno-bytowych.

Podsumowując, pamiętać należy że budowa farmy fotowoltaicznej nie zawsze wiąże się z koniecznością przeprowadzenia oceny oddziaływania jej wpływu na środowisko i grunty sąsiednie. Jednak, jeśli jej powierzchnia przekracza 1 ha tego rodzaju ocenę należy przeprowadzić. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami