Chodzi o następujące decyzje:

1. zezwolenie na zbieranie,

2. zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,

3. decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

W związku z tym do 23 stycznia 2015 r. należy uzyskać odpowiednie zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Ministerstwo Środowiska nie przewiduje wydłużenia terminu na uzyskanie nowych decyzji. Podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, które nie dostosują się do wymagań nowej ustawy i do 23 stycznia 2015 r. nie uzyskają odpowiedniego zezwolenia, będą traktowane jako prowadzące działalność niezgodnie z przepisami prawa - bez wymaganego zezwolenia.

Opracowanie: Ewa Saj

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 22 grudnia 2014 r.