Zarazem jednak z prawa do udziału w zysku nie wynika obowiązek rozporządzania przez spółkę zyskiem na rzecz wspólników.

Prawo do udziału w zysku może także przysługiwać innym osobom, niezależnie od tego, czy są one równocześnie wspólnikami, uprawnionym z odpowiednich tytułów takich jak - w spółce akcyjnej - np. świadectwa założycielskie, czy świadectwa użytkowe. Także członkom zarządu i rady nadzorczej może przysługiwać, jeżeli spełnione są określone przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych przesłanki, prawo do tzw. tantiemy, która stanowi udział w zysku rocznym spółki i jest szczególnym rodzajem wynagrodzenia.

Więcej w: Navigatorze dla FIrm

Z przepisów Kodeksu spółek handlowych wynikają dwie kumulatywne przesłanki powstania prawa do zysku in concreto (czyli prawo do dywidendy - zysku przeznaczonego przez spółkę dla wspólników). Po pierwsze, spółka osiągnęła zysk w danym roku obrotowym, przy czym zysk ten wykazuje sprawozdanie finansowe (w przypadku spółki akcyjnej - zbadane przez biegłych rewidentów). Pod drugie zaś, zgromadzenie (wspólników, walne) przeznaczyło całość (część) tego zysku na dywidendę dla wspólników, po dokonaniu obowiązkowych, przewidzianych ustawą albo umową spółki odpisów. Zgromadzenie może postanowić o innym przeznaczeniu zysku, jeżeli ustawa albo umowa spółki nie stanowią inaczej.

Prawa wspólników do dywidendy nie ogranicza istniejąca, niepokryta przez spółkę strata, bo w aktualnym stanie prawnym nie istnieje obowiązek pokrycia przez spółkę straty.

Nabyte przez wspólnika prawo do dywidendy nie może być już przedmiotem rozporządzeń spółki (np. przez zmianę uchwały zgromadzenia o przeznaczeniu określonej części zysku na dywidendę), chyba że za zgodą wszystkich uprawnionych.

Nie chcesz popełnić błędu proceduralnego przy realizacji prawa do dywidendy przez wspólnika spółki z o.o. skorzystaj z Navigatora dla Firm.