Pytanie:
Czy jednostka organizacyjna gminy przy gospodarowaniu nieruchomościami otrzymanymi w trwały zarząd (przekazywanie do dzierżawy, najmu itp.), musi stosować przepisy u.g.n.?

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 20 pkt 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - dalej u.g.n. tworzy się gminne zasoby nieruchomości, do których należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Przepisy powołanej ustawy na mocy jej art. 1 ust. 1 pkt 1 stosuje się do gospodarowania nieruchomościami stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego.

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd jednostce organizacyjnej gminy nie oznacza, iż nieruchomość ta znajdzie się z tą chwilą poza zasobem nieruchomości gminnych, a to oznacza, iż przy gospodarowaniu taką nieruchomością należy przestrzegać przepisów u.g.n.

"Trwały zarząd w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami nie jest prawem rzeczowym ani formą umowy cywilnoprawnej uprawniającej do władania nieruchomością, lecz jest publicznoprawną formą władania nieruchomością przez określoną jednostkę organizacyjną" – E. Bończak – Kucharczyk. Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. LEX, 2014.