Wnioskodawca złożył wniosek o zezwolenie na usunięcie 13 sztuk drzew. Z tytułu usunięcia drzew naliczono opłatę w wysokości ok. 700 tys. zł. Czy organ wydając decyzję - zezwalając na ich usunięcie może pobrać tylko część opłaty, tzn. za np. 2 drzewa w wysokości 60 tys., a za pozostałe zobowiązać do wykonania nasadzeń zamiennych? Strona wystąpiła z takim wnioskiem argumentując, że 700 tys. jest kwotą niemożliwą do zapłacenia i zadeklarowała kwotę możliwa do zapłacenia oraz wykonanie nasadzeń zamiennych.

Odpowiedź:

Przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) - dalej u.o.p., nie zabraniają naliczenia opłaty za część usuwanych drzew i zastosowania warunkowego zwolnienia z części opłat (tj. naliczenia opłaty i odroczenia jej zapłaty na trzy lata w związku z nałożeniem obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych).

Uzasadnienie:

Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów jest decyzją uznaniową (ale nie dowolną). Organ może więc uznać, że w stosunku do niektórych drzew naliczy opłatę, a w przypadku pozostałych drzew przewidzianych do usunięcia nakaże zastąpienie ich innymi drzewami w miejsce usuwanych. Wnioskodawca w swoim wniosku może zaproponować nasadzenia zastępcze, ale to organ zdecyduje, czy to rozwiązanie jest korzystne. Nie może przy tym kierować się sytuacją finansową przedsiębiorcy, chociaż ma ona znaczenie w sytuacji, gdy z usuwaniem drzew wiążą się duże koszty, stanowiące nierzadko poważny udział finansowy w ogólnych kosztach związanych z realizacja inwestycji. Zatem, jeśli organ zdecyduje się na rozwiązanie polegające na naliczeniu opłaty za część usuwanych drzew, a w stosunku do pozostałych wyda decyzję uwarunkowaną dokonaniem nasadzeń zastępczych, to w uzasadnieniu swojej decyzji nie powinien jako przyczyny decyzji podawać sytuacji finansowej wnioskodawcy uniemożliwiającej mu uiszczenia pełnej opłaty.