Posłowie chcą, aby termin zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, na które od 1 maja 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7 do 22 proc., był taki sam jak w ustawie o podatku od towarów i usług. W związku z tym zaproponowali skrócić z 6 miesięcy do 60 dni termin wydania przez urząd skarbowy decyzji w sprawie zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych związanych z budową, remontem budynku lub lokalu mieszkalnego.

Do 60 dni ma być także skrócony termin wypłaty przez urząd skarbowy kwoty zwrotu części wydatków (jeżeli nie zachodzi konieczność wydania decyzji przez urząd skarbowy), a także termin po upływie którego liczone byłoby oprocentowanie od kwoty zwrotu. Regulacje te miałyby obowiązywać od początku 2010 r.
Zdaniem rządu, zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych nie można utożsamiać ze zwrotem różnicy w podatku VAT, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Zwrot części wydatków, dokonywany na podstawie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, stanowi formę pomocy państwa (rekompensaty), której wysokość zależy jedynie od stawki podatku VAT.
Rząd podkreśla, że zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej, składany w urzędzie skarbowym. Wniosek i wszystkie dołączone do niego dokumenty podlegają bardzo wnikliwej analizie i weryfikacji. Z tego względu czas niezbędny na zwrot części wydatków można skrócić do 4 miesięcy.