Pytanie
Jakie standardy emisyjne będą obowiązywały dla opisanej instalacji w dwóch przedziałach czasowych, tj. do dnia 31 grudnia 2015 r. i po dniu 31 grudnia 2015 r. w związku ze zmianą ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś.?
Instalacja składa się z trzech kotłów podłączonych do jednego komina:
- dwóch kotłów WR-25 o mocy 30 MWt każdy (dla każdego z tych dwóch kotłów pozwolenie na budowę wydano przed 1 lipca 1987 r.),
- jednego kotła OR-50 o mocy 40 MWt (oddany do użytkowania w czerwcu 2012 r.).
Instalacja pracuje na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej i będzie korzystać z derogacji dla źródła, dla którego:
a) pierwsze pozwolenia na budowę uzyskano przed 27 listopada 2002 r.,
b) całkowita nominalna moc cieplna (z uwzględnieniem I i II zasady łączenia) jest nie mniejsza niż 50 MW i nie większa niż 200 MW,
c) co najmniej 50% produkcji ciepła użytkowego wytwarzanego w tym źródle stanowi ciepło dostarczane do publicznej sieci ciepłowniczej w postaci pary lub gorącej wody.
Jak należy rozumieć art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.p.o.ś. w odniesieniu do powyższej instalacji?