Z jakimi obowiązkami z obszaru ochrony środowiska powinien liczyć się inwestor (na etapie przed i w trakcie eksploatacji), który chce pobierać wodę podziemną na potrzeby chłodzenia w procesie produkcyjnym, a potem traktować ją jako ściek (temperatura wody poniżej 26 st.)?
Ocenia się wstępnie, iż z racji pobierania przedmiotowej wody do określonych celów produkcyjnych inwestor powinien liczyć się z uregulowaniem statusu formalno-prawnego związanego z opisywanym rodzajem korzystania z wód. Będzie to zatem uzyskanie pozwoleń związanych z wykonaniem określonych urządzeń wodnych, tj. takich o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. c oraz lit. f ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) – dalej pr. wod., czyli służących do ujmowania wód podziemnych oraz do ewentualnego wprowadzania do środowiska wód chłodniczych. Ponadto pod uwagę należałoby brać pozwolenia wodnoprawne, o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 pr. wod. związane ze szczególnym korzystaniem z wód. Będzie to pozwolenie zezwalające na pobór wód podziemnych oraz pozwolenie na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi. Należy bowiem zauważyć, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 14 pr. wod. ściekami są wprowadzane do wód lub do ziemi wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze. Z uwagi na charakter procesów, do których będą zużywane wody podziemne ujmowane przez opisywany zakład, wody zrzucane z otwartych lub zamkniętych układów chłodzenia będą stanowiły specyficzny rodzaj ścieków, zwany wodami chłodniczymi. Dalsze postępowanie z tymi wodami, np. polegające na ich wprowadzaniu do wód lub do ziemi, będzie wymagało spełnienia standardów jakościowych wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.) - dalej r.w.ś.w.z. Zgodnie z § 18 r.w.ś.w.z. wody chłodnicze wprowadzane do środowiska nie powinny przekraczać temperatury +35 st., za wyjątkiem wód morza terytorialnego. Dodatkowo informuje się, iż zakład stosujący opisywany rodzaj korzystania ze środowiska powinien liczyć się także z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś., czyli z opłatami środowiskowymi określonymi w art. 273 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 p.o.ś., w tym także z obowiązkami ewidencyjnymi wynikającymi z art. 287 p.o.ś. Na marginesie zauważa się, że jeżeli temperatura zrzucanych do środowiska wód chłodniczych będzie utrzymywała się na poziomie poniżej +26 st., zastosowanie będzie miało zwolnienie wynikające z art. 296 pkt 2 p.o.ś.