Jakie obowiązki w zakresie opakowań posiada polska firma w przypadku, gdy zawarła ona umowę handlową na sprzedaż wyborów medycznych produkowanych przez producenta zagranicznego z terenu UE? Logo firmy i producenta są umieszczone na wszystkich opakowaniach. Firma jest dystrybutorem tych wyrobów na rynki: polski, węgierski i bułgarski.
Czy w ramach umowy można jednak przenieść na producenta wyrobu wszystkie obowiązki w zakresie opakowań w tych krajach?
Jeżeli nie, to czy firma polska może wykonać obowiązek recyklingu i odzysku dla wszystkich opakowań (uwzględniając wszystkie kraje) lub wnieść stosowne opłaty produktowe tylko w jednym z tych krajów (konkretnie w Polsce)? Jeżeli nie to czy należy zarejestrować firmę w tych 2 pozostałych krajach jako "wprowadzającego opakowania"? Gdzie ponosi się opłaty produktowe i przekazuje ewidencje o opakowaniach w tych krajach? Czy ma znaczenie, że firma polska posiada swoje przedstawicielstwo w jednym z tych krajów?

Za opakowanie przywiezione wraz z produktem z krajów UE na terytorium Polski odpowiada podmiot, który jako nabywca widnieje na fakturze potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach. Obowiązki odzysku i recyklingu wynikające z tego przywiezienia nie mogą być przeniesione na przedsiębiorcę, który dostarczył te produkty do odbiorcy w Polsce.
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.)- dalej u.o.p.g.o., wynika z dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Podobne przepisy obowiązują także pozostałe kraje członkowskie, choć mogą się one różnić w szczegółach. Za opakowania, które staną się odpadami w danym kraju generalnie odpowiadają, w przypadku przywozu do kraju produktów w opakowaniach, przedsiębiorcy, którzy w tych krajach nabywają produkty w opakowaniach od podmiotów spoza ich kraju. W związku z powyższym przywożąc produkty na rynek polski, węgierski lub bułgarski, odpowiadają za nie odpowiednio przedsiębiorcy z Polski, Węgier lub z Bułgarii. Mając to na uwadze jeśli, więc dokonali Państwo wewnątrzwspólnotowego nabycia na terytorium Polski produktów w opakowaniach to powstaje u Państwa obowiązek odzysku i recyklingu z datą widniejącą na fakturze potwierdzającej to wewnątrzwspólnotowe nabycie. Gdy te produkty w opakowaniach zostaną następnie przez Państwa wywiezione z kraju to, o ile przywiezienie ich do Polski i wywiezienie z kraju nastąpi w tym samym roku, nie będą Państwo uwzględniać opakowań tych produktów w obowiązku odzysku i recyklingu. Rozliczą się Państwo wyłącznie z tych opakowań produktów, które pozostaną w danym roku w kraju. Jednocześnie wywożąc produkty w opakowaniach do innych krajów, to za opakowania tych produktów będą odpowiadali przedsiębiorcy, którzy te produkty w opakowaniach w tych krajach nabędą.

Akt u.o.p.g.o. nie przewiduje możliwości przeniesienia odpowiedzialności za opakowania wprowadzone na terytorium kraju na ich producenta będącego podmiotem spoza terytorium Polski. Nie ma też możliwości rozliczenia się z opakowań produktów przez przedsiębiorcę polskiego w odniesieniu do opakowań produktów, które są nabywane od tego przedsiębiorcy przez podmioty spoza terytorium Polski, ponieważ za opakowania te będą odpowiadać wyłącznie podmioty z tych krajów w swoich krajach. Rozliczenie tych obowiązkowe przez podmiot polski nie zwolni tych przedsiębiorców z obowiązków nałożonych na nich w ich krajach.

Jeśli zaś chodzi o przypadek, gdzie są Państwo zarejestrowani w jednym z krajów, na terenie którego zajmują się Państwo dystrybucją produktów w opakowaniach, to muszą Państwo sprawdzić regulacje prawne z tego zakresu obowiązujące w tym kraju, w części dotyczącej odpowiedzialności za wprowadzone w tych krajach opakowania - czy obowiązek ten będzie dotyczył podmiotu zagranicznego zarejestrowanego na terenie tego kraju (czyli Państwa), czy może przedsiębiorcy z tego kraju nabywający od tego przedsiębiorcy produkty w opakowaniach.
Podstawa prawna:
- art. 1 ust. 3a, art. 3 ust. 6a u.o.p.g.o.

Paweł Sosnowski