Pytanie
Zawarłem umowę o następującej treści: umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich w dniu 1 listopada 2011 r. jako wykonawca zobowiązałem się do wykonania opracowania w celu uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na przetwarzanie (odzysk) odpadów polegające na wypełnieniu wyrobisk kruszywa naturalnego w granicach obszaru górniczego, odpadami innymi niż niebezpieczne w celu przywrócenia terenom zdegradowanym i zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych. Przedmiot umowy został wykonany do dnia 1 lutego 2014 r. Zamawiający zobowiązał się do udostępnienia informacji i danych w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji umowy. Ja zobowiązałem się do wykonania umowy zgodnie ze standardami i metodyką ogólnie przyjętymi dla tego typu opracowań, jak również zgodnie z wytycznymi ze strony Zamawiającego. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do dzieła na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie, utrwalanie, wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Kwota wynagrodzenia umowy obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za wykonanie opracowania i przeniesienie autorskich praw majątkowych. Strony ustaliły w umowie, że 70% wypłaconego wynagrodzenia stanowi wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowania będącego przedmiotem umowy. Dnia 1 lutego 2014 r. rozpocząłem działalność gospodarczą, a ta umowa jest z 2011 r. Założenie działalności gospodarczej nie miało nic wspólnego z umową o dzieło.
Jakie koszty uzyskania przychodu zastosować dla umowy o dzieło, a jakie dla przeniesienia autorskich praw majątkowych, czy może te same dla całej umowy?