Pytanie
Muzeum będące samorządową instytucją kultury zawiera umowy o wspólnym przedsięwzięciu lub o współorganizacji wystawy z innymi podmiotami gospodarczymi lub innymi instytucjami kultury. W umowie każda ze stron określa swoje obowiązki w zakresie realizowanej wystawy lub innego zadania będącego przedmiotem umowy. Są to np. z jednej strony: nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń na wystawę, wydrukowanie na własny koszt zaproszeń lub katalogów i przekazanie ich drugiej stronie nieodpłatnie itp. Obowiązki drugiej strony umowy to np. nieodpłatne dostarczenie wystawy i jej odbiór na własny koszt, nieodpłatnie przygotowanie scenariusza wystawy i nadzór nad jego realizacją.
Czy takie wzajemne nieodpłatne świadczenie usług przez instytucje kultury, które regulują w umowie jedynie wzajemne obowiązki względem przedmiotu umowy można traktować jako nieodpłatne świadczenie usług (niepodlegające opodatkowaniu VAT) bez konieczności wystawiania faktur (gdyż jest to działalność statutowa obu instytucji kultury zawierających umowę), czy należałoby w umowie ustalić kwoty za wymienione usługi i wystawić faktury VAT-NP kompensujące się wzajemnie?