Jakie dokumenty geologiczno-inżynierskie należy dołączyć do projektu budowlanego przy wnioskowaniu o pozwolenie na budowę?

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany

Czy do pozwolenia na budowę należy dołączyć tylko decyzje zatwierdzające projekt prac geologicznych, których wyniki są przedstawione w dokumentacji, jeżeli sporządzenie tego projektu było wymagane?

Czy również należy dołączyć wyniki badań hydrologicznych oraz zatwierdzoną dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną?

Odpowiedź:

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) – dalej pr. bud., projekt budowlany powinien zawierać wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (przepisy określają kiedy musi zostać wykonany projekt robót geologicznych).

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 4 pr. bud., projekt budowlany powinien zawierać w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Ponadto, zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2014 r. poz. 462) - dalej r.f.z.p.b., część opisowa projektu zagospodarowania działki lub terenu powinna zawierać m.in. kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej. Z powyższych norm należy wywieść wniosek, że jeszcze przed sporządzeniem projektu budowlanego, w pewnych szczególnych uwarunkowaniach glebowych lub terenowych będzie konieczne zlecenie odpowiedniej ekspertyzy przez posiadających wymagane kwalifikacje ekspertów, zaś wyniki tych ekspertyz należy dołączyć jako materiał dowodowy do projektu budowlanego.

Uzupełnienie wskazanej wyżej regulacji zawierają przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 463) – dalej r.g.w.p.o.b., które regulują zasady zaliczania obiektów do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Stosownie do postanowień § 3 ust. 3 r.g.w.p.o.b. geotechniczne warunki posadowienia przedstawia się w formie: opinii geotechnicznej (pkt 1), dokumentacji badań podłoża gruntowego (pkt 2), projektu geotechnicznego (pkt 3). Forma przedstawienia geotechnicznych warunków posadawiania oraz zakres niezbędnych badań powinny być uzależnione od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej (§ 3 ust. 4 r.g.w.p.o.b.). Zgodnie z § 7 r.g.w.p.o.b., w przypadku obiektów budowlanych: wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną (ust. 1), drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny (ust. 2), trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (ust. 3).

Podkreślić też należy, że dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. poz. 596).

Martyna Sługocka, autorka współpracuje z publikacją Serwis Budowlany

Odpowiedzi udzielono 25 września 2014 r.

Data publikacji: 28 września 2014 r.