Pytanie:
1. Jakie decyzje wydawane przez organ administracji architektoniczno – budowlanej należy zamieszczać na stronie internetowej i w BIP-ie?
2. Czy dotyczy to tylko inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, decyzji w których wydawana była decyzja o lokalizacji inwestycji?
3. Czy ewentualnemu upublicznieniu podlega sama decyzja czy informacja o złożonym zgłoszeniu?
4. Czy podobna praktyka dotyczy innych zgłoszeń niż te określone w art. 30a pr. bud., np. przebudowy drogi na zgłoszenie z decyzją środowiskową ale bez wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko?

Odpowiedź:
Celem zabezpieczenia praw osób trzecich w procedurze zgłoszenia robót budowlanych i dla realizacji wytycznych Trybunału Konstytucyjnego zawartych w wyroku z dnia 20 kwietnia 2011 r. sygn. akt Kp 7/09 wprowadzono art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - dalej pr. bud.

Unormowanie przywołanego przepisu stanowi, że w przypadku zgłoszenia budowy: wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane; wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2, sieci:

a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) cieplnych,
e) telekomunikacyjnych
właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:

1) doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
2) wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
3) upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 pr. bud. - informację o braku wniesienia sprzeciwu.

Bezspornie więc wyżej wymienione zgłoszenia, a także informację o wniesieniu sprzeciwu wraz z datą wniesienia sprzeciwu lub o informację o braku wniesienia sprzeciwu co do wymienionych w art. 30a pr. bud. inwestycji podlegają publikacji w BIP właściwego organu.

Podkreślić należy, iż zamieszcza się w BIP tylko te informacje, o których stanowi przepis prawa, nie ma konieczności stosowania w tym zakresie wykładni rozszerzającej. Przykład prawidłowo prowadzonego rejestru zgłoszeń można znaleźć pod adresem: http://www.gdynia.pl/bip/rejestry/7466_104162.html.

Nadto publikacji w BIP podlegają wykazy wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę, przebudowę, rozbudowę i rozbiórkę, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych.

Powyższe jest wynikiem obowiązku prowadzenia rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę (RWD) przez starostów i wojewodów wynikającym wprost z art. 82b pr. bud. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.

Więcje informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów


Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę jest rejestrem jawnym - co więcej podlega publikacji (obowiązkowej) w BIP. Z kolei rejestr wniosków o pozwolenie na budowę – po uprzedniej anonimizacji – również może podlegać publikacji w BIP danego organu właściwego (np. http://www.gdynia.pl/bip/rejestry/7466_74393.html).

Należy mieć również na względzie, że przepisy ustaw materialnych mogą przewidywać konieczność publikacji danego rodzaju decyzji w BIP właściwego organu.