Pytanie
Gdy wynagrodzenie ustalone zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy - dalej r.w.m.s.w., wynosi 748 zł i jest niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - dalej u.m.w., oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 września 2006 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007 r. - dalej r.w.m.w. - od 1 stycznia 2007 r. 936 zł należy nauczycielowi wypłacać wyrównanie?
Jak ustalić wysokość takiego wyrównania?
U.m.w. w art. 6 ust. 5 określa, że przy obliczaniu wynagrodzenia minimalnego nie uwzględnia się nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych nie wspomina zaś o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.
Czy zatem dodatkowe wynagrodzenie roczne należy wliczyć do wynagrodzenia pracownika i w jakiej wysokości (czy w wysokości 1/12 dodatkowego wynagrodzenia rocznego)?