Zgodnie z przepisami art. 16 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274), podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z tą ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. Organem, który udziela, cofa i zmienia zezwolenie jest Minister Gospodarki.
Zezwolenie może zostać udzielone, jeżeli podjęcie działalności na terenie strefy przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w planie rozwoju strefy.
Ustalenie przedsiębiorców, którzy uzyskują zezwolenie, następuje w drodze przetargu lub rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.
Zezwolenie wygasa z upływem okresu, na jaki została ustanowiona strefa. Przy czym zezwolenie może być również cofnięte albo zakres lub przedmiot działalności określony w zezwoleniu może zostać ograniczony. Będzie to miało miejsce, jeśli przedsiębiorca:
1) zaprzestał na terenie strefy prowadzenia działalności gospodarczej, na którą posiadał zezwolenie, lub
2) rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu, lub
3) nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli Ministra Gospodarki w terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu Ministra.
Co wymaga zezwolenia?
Zgodnie z przepisami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) – dalej u.c.p.g., zezwolenia wymaga prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:
1) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
2) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
3) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Wymagania stawiane przedsiębiorcom starającym się o wspomniane zezwolenia zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5 poz. 33).
Wymagania te obejmujące:
- opis wyposażenia technicznego zawierający wymagania odnośnie do bazy transportowej,
- zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami - określa się w sposób precyzyjny, zrozumiały, niedyskryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Natomiast określenie tych wymagań następuje w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Uwaga!
Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wójt, burmistrz lub prezydent miasta podaje do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta oraz w formie pisemnej na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych. Wymagania te mogą być także ogłoszone w lokalnej prasie.

Zezwolenia udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.
Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
a) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego NIP,
b) określenie przedmiotu i obszaru działalności,
c) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem
informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
d) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
e) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
Do wniosku przedsiębiorca powinien też dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Wspomniane oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Co istotne, klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 8 ust. 1a i 1b u.c.p.g.).
Przy czym, przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.
Uwaga
Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.