Pytanie
W zakładzie pracy obowiązuje regulamin pracy. Paragraf 35 pkt 3 tego regulaminu brzmi: Czas pracy: ... 3) pracowników komórek organizacyjnych (zakładów, pracowni):
a) radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej – stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego,
b) fizykoterapii, patomorfologii, medycyny sądowej lub prosektoriów, - w zakresie wymienionym w art. 32g ust. 5 u.z.o.z., wynosi 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Czy najpierw należałoby uchylić zapis regulaminowy i wypowiedzieć pracownikom warunki pracy?
Czy pracodawca może traktować ten przepis jako niewywołujący żadnych skutków prawnych (przepis nieaktualny)?
Od dnia 1 lipca 2011 r. art. 32g ust. 5 u.z.o.z. nie istnieje w porządku prawnym (uchylenie – art. 220 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej).
WIM stoi na stanowisku, że ze względu na literalne odesłanie do przepisu, którego już nie ma w obowiązującym prawie (a odesłanie ma charakter dynamiczny, a nie statyczny), może wypowiedzieć warunki pracy (i tak zrobił) wynikające z tego zapisu regulaminu pracy oraz z art. 214 ustawy o działalności leczniczej, a później zapis uchylić (jako nieaktualny). Taka interpretacja ma również zapobiec blokowaniu przez związki zawodowe nowelizacji regulaminu pracy poprzez twierdzenie, że obowiązuje norma korzystniejsza regulaminowa. WIM stoi na stanowisku, że § 35 ust. 3 regulaminu pracy WIM jest wadliwy (odesłanie do nieobowiązującego przepisu) i nie może być samoistną podstawą prawną pracy w normach skróconych.